15 март 2023 г.

На 9 март 2023 г. бе постановено решение на Административен съд София-град (АССГ) по дело, водено с подкрепата на ПДИ, срещу частичен отказ на изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД да предостави информация по заявление на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, зад което стоят екипите на Грийнпийс и ЕС „За земята“.

 

Природозащитниците искат информация за цените и реално получената енергия в провежданите дневни и месечни търгове за резерв за първично и вторично регулиране на честотата и обменните мощности – преди познат и като „студен резерв“.  

 

Преди последното решение на съда два различни състава на АССГ отменят последователните откази на ЕСО ЕАД по същото заявление и връщат преписката за ново произнасяне, като дават задължителни указания по спазването на закона. Сред тези задължителни указания по второто дело е установено, че исканата обществена информация не е класифицирана информация, нито друга защитена със закон тайна, нито попада в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Същият съдебен състав приема и че е нарушено правото на природозащитниците да получат и да разпространят информация, така както е предвидено в член 10, § 1 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи, като не съществуват ограниченията визирани в §2, досежно изтичането на „секретна“ информация или за защита на националната сигурност и обществения ред (Решение № 5034/22.07.2022 г. Административен съд София-град, Второ отделение, 22и състав по а.д. № 4338/2022 г.).

 

От дружеството отказват достъп за трети път. Частичният отказ отново е обжалван с помощта на правния екип на ПДИ.

 

В последното си трето решение от 9 март 2023 г.  съдът посочва, че поредният отказ е издаден изцяло в противоречие със задължителните указания, дадени от съда с влязлото в сила по-рано решение, което е окончателно по своя характер и не подлежи на оспорване. Там е дадено указанието: „на заявителя трябва да бъде предоставена информацията, която се претендира“. Никъде в решението не се дават указания за повторна преценка за наличие на условия за предоставянето й. Тези указания на съда са абсолютно задължителни за административния орган. Изложените мотиви са изцяло ирелевантни, а отказът се явява незаконосъобразен, издаден в пълно противоречие с влязъл в сила съдебен акт. Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

 

„В това ясно и принципно решение съдът подчертава два важни принципа. Първо, прилага принципа non bis in idem, т.е. постановява, че вече решеното в същия спор между същите страни от предишните съдебни състави трябва да се спази. И второ, следващо от предходното, в случая по ЗДОИ „връщането за ново произнасяне“ не означава даването на нова възможност за произволен отказ. След като в случая предходните съдебно състави за установили, че исканата информация не е защитена от никаква тайна, задълженият субект – ЕСО – не може да твърди нови основания за отказ, такива няма. Единственото решение е да се предостави исканата информация“, коментира адвокат Стефан Ангелов, ПДИ.