28 март 2022 г.


 

Доклад с препоръки „Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд“* бе представен на онлайн конференция на 25 март 2022 с участието на заместник-министъра на правосъдието, председатели на административни съдилища и съдии от ВАС, граждански организации и журналисти.

Докладът се основава на преглед и анализ на законодателството, свързано със задълженията за публикуване на информация на Върховния административен съд и административните съдилища, техните действащите вътрешни правила, и на преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците на тези институции.

През 2020 г. екипът на ПДИ формулира и изпрати въпросници-интервюта до ВАС и всички административни съдилища. Координаторите на ПДИ в областните градове осъществиха връзката с ръководителите и отговорните длъжностни лица в институциите. Всички съдилища с едно изключение предоставиха отговори на поставените въпроси, които хвърлиха светлина върху начина, по който се прилага нормативната уредба относно публикуването на информация в интернет страниците на институциите.

В периода февруари – март 2021 г. бяха проведени три срещи, съответно с три основни групи заинтересовани в процеса на предоставяне на информация от административните съдилища и ВАС: журналисти, неправителствени организации и представители на ВАС и административните съдилища.

В периода 23 юли – 23 август 2021 г. беше осъществено проучване на интернет страниците на ВАС и административните съдилища. Проучването бе основано на специално изработена за целта методология. Въпросникът включваше 46 въпроса, разпределени в три секции, съответно свързани с публикуването на информация от административен, правораздавателен и финансов характер. Вж. Резултати от Проучването на активната прозрачност на административните съдилища 2021.

В доклада е взет предвид и богатият опит на ПДИ при консултирането на случаи и защитата и представителството по дела, образувани срещу откази да бъде предоставена информация, свързана с дейността на съдебната система.

Докладът е разработен от Правния екип на Програма Достъп до информация в състав адв. Александър Кашъмов (ръководител на Правния екип), адв. Кирил Терзийски и адв. Стефан Ангелов (членове на екипа).


*Освен на горепосочения линк, документът е достъпен и в секция "Доклади и анализи".

 

Конференцията и докладът са подготвени в рамките на проекта „Прозрачност на административните съдилища“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.