16 март 2023 г.

На 13 март 2023 г. бе постановено решение на Административен съд София-град по дело, водено с подкрепата на ПДИ, срещу решение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да предостави информация по заявление на Марта Георгиева, общински съветник в Столичния общински съвет.

 

В заявлението си Марта Георгиева иска достъп до информация, свързана с осъществените проверки от БАБХ в рамките на една година в обектите, стопанисвани от oбщинско предприятие „Екоравновесие“, включително издадените предписания, актове и наказателни постановления, вследствие на тези проверки, както и протоколите и предписанията при последващ контрол.

 

Отказът на БАБХ се основава на тяхното твърдение, че Общинско предприятие „Екоравновесие“ се явява трето лице по смисъла на ЗДОИ и е изразило изрично несъгласие за предоставяне на информацията.

 

С помощта на адв. Стефан Ангелов от ПДИ Марта Георгиева оспорва отказа. В решението си съдът установява, че не е проведена преценка за наличие на надделяващ обществен интерес, като „и само този пропуск е достатъчен до обоснове незаконосъобразност на отказа“. В допълнение съдията отделя време да подчертае правилото, че не е необходимо съгласието на трето лице за предоставянето на информация, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена (чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ). В случая Общинско предприятие „Екоравновесие“, точно защото е общинско предприятие, не е самостоятелен задължен субект по ЗДОИ, то не е юридическо лице. То е второстепенен разпоредител на бюджетни средства, като бюджетът му се одобрява с решение на Столичен общински съвет, в рамките на одобрения цялостен бюджет на Столична община (СО). „Екоравновесие“ е част от структурата на СО. Общината е задълженият субект. И ако се търси обществена информация относно дейността на общинското предприятие, тя следва да се търси от общината.

 

Съдията завършва със заключението, че тъй като „не са налице каквито и да са законови предпоставки за постановяване на отказа, той следва да се отмени и преписката да се върне на директора на БАБХ за ново произнасяне, при което – без да се иска съгласие от никого – да се предостави отказаната обществена информация в срок.“ Решението е окончателно.

 

„В рамките на няколко седмици АССГ излиза с второ решение, в което ясно и пряко сочи, че, след като едно общинско предприятие не е юридическо лице и не е задължен субект по ЗДОИ, то самото не разполага с правомощието да се произнася като трето лице по смисъла на закона. Общинските предприятия не могат да служат като пречка пред прозрачността на цялата община“- коментира адв. Стефан Ангелов.