Проекти

Начало

 

 

Кампания за разясняване на ЗЗЛД
Проект, финансиран по програма "Европейска инициатива за демокрация и човешки права"

І. Наименование на проекта
Правото на защита на личните данни - основно човешко право (Кампания за разясняване на ЗЗЛД)

ІІ. Продължителност на проекта
Януари 2003 Ноември 2003

ІІІ. Основна цел на проекта
Настоящият проект има за основна задача да проведе кампания за добро познаване на правото на защита на личните данни, чрез:
- анализ и оценка на проблемите, които законодателството поставя
- публично представяне на международните стандарти и българското законодателство в тази област
- популяризирането на това право чрез медиите
- оказване на постоянна правна помощ в случаи на нарушаване на правото на защита на личните данни

ІV. Към кого е насочен проекта
1. Граждани
Настоящият проект е насочен главно към гражданите, за които различни органи на власт и други частноправни субекти събират и обработват лични данни. Практиката до този момент показва, че гражданите нямат яснота относно точното съдържание на понятието "лични данни", както и практическите стъпки, които следва да се предприемат в случай на нарушаване правото на защита.

2. Органите на централна и местна власт, които събират и обработват лични данни.
Новият закон въвежда и нови задължения към органите на власт, които събират и обработват лични данни. Ето защо администрацията ще трябва да бъде запозната с новите си задължения

3. Фирми - администратори на лични данни.
Новият ЗЗЛД определя като администратори на лични данни - всички лица, които събират и определят вида на обработваните данни, целта на обработване, начините на обработване и на защита при спазване изискванията на закона. В кръга на тези данни попадат голям брой частноправни субекти - търговци, застрахователи, банки, лекари, адвокати, нотариуси и др.

V. Експертна група по проекта
1. Формиране на експертна група по проекта
Проекта предвижда създаването на експертна група, която ще има следните задачи:
- да изготви анализ и оценка на съществуващото законодателство
- да прегледа европейските стандарти в областта на защитата на личните данни
- да подготви изказвания и доклади за предвиденият в проекта семинар
- да изготви предвидената в проекта дипляна
- да оценява и насочва провеждането на медийната кампания.
- Да обобщи резултатите от проекта и да изготви препоръки за бъдещо по-добро приложение на ЗЗЛД
- Да провежда редовни работни срещи

VІ. Основни дейности по проекта:

1. Семинар "Защитата на личните данни - основно човешко право":
Проектът предвижда организирането и провеждането на семинар, които ще се проведе в София, с участието на граждани, журналисти, администратори на лични данни и членове на новосъздадената Комисия за защита на личните данни. Семинарът ще бъде проведен в началото на проекта. Основната цел на обсъжданията ще бъдат да се идентифицират проблемите, които поставя ЗЗЛД и неговото приложение. На семинара ще се очертае и насоката на провеждане на медийната кампания за популяризирането на защитата на личните данни.
Семинарът има следните основни задачи:
- да се представи съдържанието и обхвата на правото на защита на лични данни като основно човешко право
- да се представят и европейските стандарти в тази област.
- да бъдат разпространени преводни материали на основни текстове в областта на защитата на личните данни и практиките по прилагането на това законодателство.
- да бъдат обсъдени проблемите, които ЗЗЛД поставя на практика пред администраторите на лични данни.
Резултатът от обсъжданията ще покаже основните насоки, в които следва да се проведе медийната кампания.

2. Медийна кампания:
Предвидената в проекта медийна кампания ще включва:
· Отпечатване и разпространение на дипляна - Знаете ли правата си?
· Отпечатване и разпространение на плакат;
· Публикации в централния и местния печат в цялата страна. Публикациите ще бъдат изготвени от координаторите на ПДИ - за местния печат и от участниците в експертната група - за централния печат;
· Поддържане на web site с on line форум относно личните данни;
· Даване на постоянни консултации и разяснения на закона в офиса на ПДИ;
· Медийни участия по темата в радио и ТV предавания

3. Правни консултации
В рамките на настоящия проект ще бъдат давани безплатни коментари и правни консултации по въпроси, свързани с правото на защита на личните данни. Консултациите ще бъдат давани от юристите на ПДИ в офиса на ПДИ. Ще бъде открит on line форум в интернет страницата на ПДИ, в който ще се дават консултации по конкретни запитвания по интернет.

VІ. Екип по проекта:

1. Ръководител на проекта - Гергана Жулева - подписва договорите и отговаря за спазването на сроковете по проекта, осъществява контрол, поддържа контакти с партньори и други групи заинтересовани от проекта, отговаря за отчетите.

2. Координатор на проекта - Фани Давидова - Отговаря за работата на екипа по проекта, срещите на експертната група. Отговаря за навременната подготовка и изпълнение на отделните дейности по проекта;

3. Координатор на мрежата журналисти -Антон Андонов - Отговаря за получаването на случаите, информира екипа за тях и отговаря за навременното разпращане на коментарите и материалите до местните координатори

4. Счетоводител- Светлана Ганевска

5. Уеб дизайнер- Николай Мареков - Отговаря за поддържането на електронната база данни от случаи. Осигурява поддържането на електронният форум

6. Експертна Група към проекта - Провежда редовни работни срещи. Изготвя анализ и оценка на съществуващото законодателство и преглед на европейските стандарти в областта на защитата на личните данни. Подготвя изказвания и доклади за предвиденият в проекта семинар.Изготви предвидените в проекта дипляна и плакат. Изготвя препоръки за прилагане на ЗЗЛД

7. Координаторска мрежа - Всеки координатор събира случаи в които е нарушено правото на защита на личните данни и ги изпраща на координатора на мрежата в София. Изготвя и публикува материали в местната преса по темата.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.01.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP