Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация

Начало
 

 

Примерен списък на задължените по ЗДОИ субекти

І. Държавни органи

1. Президент

2. Конституционен съд

3. Законодателна власт:
· Народно събрание

4. Съдебна власт
· Съдилища
· Прокуратура
· Следствие

5. Централни органи в системата на изпълнителната власт
· Министерски съвет
· Министър председател
· Заместник министър председатели
· Министър на външните работи
· Министър на здравеопазването
· Министър на търговията и туризма
· Министър на финансите
· Министър на правосъдието и правната евроинтеграция
· Министър на земеделието, горите и аграрната реформа
· Министър на промишлеността
· Министър на културата
· Министър на регионалното развитие и благоустройството
· Министър на образованието и науката
· Министър на транспорта
· Министър на околната среда и водите
· Министър на труда и социалната политика
· Министър на отбраната
· Министър на вътрешните работи

Председатели на държавните агенции
- П-тел на държавната агенция за осигурителен надзор
- П-тел на държавната агенция за българите в чужбина
- П-тел на държавната агенция по стандартизация и метрология
- П-тел на държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси
- П-тел на Държавна агенция по енергийна ефективност
- П-тел на Държавна агенция за закрила на детето
- П-тел на Държавна агенция за младежта и спорта

Държавни Комисии
- Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
- Държавна комисия по ценни книжа
- Държавна комисия по далекосъобщенията
- Държавна сортова комисия
- Държавна комисия по енергийно регулиране
- Държавна административна комисия
- Държавна комисия за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Изпълнителни директори на изпълнителни агенции
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Академика"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Борба с градушките"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Военни клубове и информация"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Дипломатически имоти в страната"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Казармено-жилищен фонд и разпореждане с имущество"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Морска администрация"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Национална съобщителна система"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Отдих и възстановяване"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция по околна среда
- Изп. дир. на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
- Изп. дир. на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Пристанищна администрация"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"
- Изп. дир. на изпълнителната агенция "Централно военно осигуряване "
- Изп. дир. на изпълнителната агенция по лекарствата
· Други специализирани органи
- ХЕИ
- Национална служба за социално подпомагане
- Други

Директори на дирекции в централната и териториалните администрации


6. Териториални органи в системата на изпълнителната власт
· Областен управител
· Ръководители на териториални администрации и териториални звена (дирекции) на министерства и други ведомства:
- Директор на областно пътно управление
- Директор на териториална дирекция "Държавен вътрешен финансов контрол"
- Директор на областна служба за социално подпомагане
- Началник на инспекторат по образованието
- Директор на териториално звено на изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
- Директори на регионални и териториални митнически управления
- Директори на териториални данъчни дирекции
- Други


ІІ. Органи на местното самоуправление
· Кмет
· Общински съвет

ІІІ. Публичноправни субекти
· СЕМ
· Българска телеграфна агенция
· Българско национално радио
· Българска национална телевизия
· Национална здравноосигурителна каса

ІV. ФЛ и ЮЛ финансирани от бюджета
- Българска академия на науките
- Висши училища
- Полувисши училища
- Български червен кръст - Национален комитет
- Съюз на инвалидите в България
- Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните в България
- Съюз на слепите в България
- Съюз на военноинвалидните кооперации
- Национално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения
- Централен съюз на трудовопроизводителните кооперации
- Централен съюз на кооперациите на инвалидите
- Национален център за социална рехабилитация
- Асоциация на родителите на деца с увреден слух
- Съюз на глухите в България
- Българска асоциация "Диабет"
- Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
- Национална организация "Малки български хора"
- Национална асоциация на слепоглухите в България
- Български туристически съюз
- Съюз на българските автомобилисти
- Рилска Света обител - Рилски манастир
- Представителни сдружения на потребителите в България

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.01.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP