Справки и услуги, извършвани от общинските службиИ

1. Общи положения

Според съществуващата нормативна уредба към общинските служби са създадени следните регистри:

1. Регистър на населението - във всяка община се той се състои от:

 • регистър на българските граждани;
 • регистър на чужденците
 • регистър на починалите лица;
 • архивен регистър.
2. Регистър на имотите - общинска собственост
3. Регистър за издаване на лицензи за продажбата на алкохол и цигари
4. Регистър за регистриране на пунктовете за извършване на дестилация на ферментирали плодови материали
5. Регистър за издадените заповеди за категоризация на заведения за обществено хранене и местата за настаняване/хотели и др. /
6. Регистър за фирми, лицензирани за търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплави
7. Регистър по регистрация на домашните кучета
8. Регистър на частните лечебни заведения
9. Регистър за регистрирането на заведения за обществено хранене по видове
10. Регистър за търговските обекти по видове
11. Регистър за местата за настаняване-хотели, частни квартири, бунгала и др.
12. Регистър за издадени разрешения за поставяне на временни съоръжения
13. Регистър на единният кадастър, който съдържа данни за

 • граници и площ (застроена и незастроена);
 • сгради и съоръжения, означени по вид и предназначение, застроена площ, етажност, конструкция и др.;
 • собственост и други вещни права с обозначение на документа, с който се установяват тези права;
 • стопанско предназначение.

Справките и услугите, които могат да бъдат извършвани по всички тези регистри са много и не биха могли да бъдат разгледани всеобхватно и подробно. Ето защо в настоящият материал са подбрани онези, които гражданите най-често използват:

2. Справки и услуги по регистрите на населението

-какво представлява регистърът на населението: На територията на всяка община се изгражда поддържа и съхранява такъв регистър. Регистърът на населението на Република България се състои от всички общински регистри на населението и компютърният му еквивалент е Националната база данни "Население".Регистърът на населението в общината и кметството се състои от личен регистрационен картон на лицата, имащи или имали постоянен адрес в тази община. Регистърът на населението във всяка община се състои от:

 • регистър на българските граждани;
 • регистър на чужденците
 • регистър на починалите лица;
 • архивен регистър.

Справките, които могат да се правят по този вид регистри са най разнообразни. Обикновено молбите за справките и услугите се подават до специализираната общинска служба най-често от заинтересованите лица или от техните пълномощници. Съществуват много общи положения, при търсенето на справки по регистрите на населението, тях предлагаме на вашето внимание

видове справки и услуги, възможни по регистъра на населението:
 
- издаване на акт за граждански брак
- издаване на акт за раждане
- издаване на акт са смърт
- удостоверение за идентичност на имената
- удостоверение за липса на акт за раждане и акт за смърт
- удостоверение за наследници
- удостоверение за родствени връзки
- удостоверение за семейно положение
- уточняване и корекции на сгрешени ЕГН

Необходими документи:
 
Винаги носете със себе си
1. Документ за самоличност - личен паспорт
2. Молба за търсената справка (често съществуват утвърдени образци, които можете да намерите в самата общинска служба)

Срокове: В общият случай сроковете, които следва да се спазват са най-често три дни от подаване на молбата. В някои случаи обаче, се налага сроковете да бъдат увеличени, но не повече от един месец.

Такси: Таксите се определят от законът за местните данъци и такси.

3. Справки и услуги по единният регистър на кадастъра и справки извършвани от техническата служба:

- какво представлява единният регистър по кадастъра На територията на всяка община се изгражда и поддържа единен териториален регистър на кадастъра. В единния кадастър се регистрират данни за:
1. териториите:
2. териториалното море и българския континентален шелф;
3. сградите в селищните и извънселищните територии;
4. природните богатства в земните недра;
5. подземните и надземните проводи и съоръжения;
6. въздушното пространство над територията на страната.

Видове справки и услуги, които са възможни по него:
- издаване разрешение за ползването на строежи
- издаване на разрешение за поставяне на павилиони
- издаване на виза за проучване и проектиране
- издаване на скици за недвижим имот в строителните граници на населените места
- издаване на удостоверение на факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
- издаване на скица за земеделски земи
- одобряване на работни или технически архитектурни проекти за строителство
- определяне на строителна линия и ниво
- откриване на строителна площадка
- съгласуване на архитектурен проект
- узаконяване на незаконни строежи с допустим нормативен статут
- установяване на право на временно преминаване през чужд имот

Необходими документи
Трудно е да се обобщят документите, необходими при искане на този вид справки и услуги. Винаги носете следните документи
 
1. Документ за самоличност
2. Документ за удостоверяване на собственост
3. Специфични документи за отделните видове справки

Такси: Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:
1. за издаване на скица за недвижим имот - от 2 до 5 лв.;
2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - от 5 до 10 лв.;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - от 0,5 до 2 лв.;
4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж:
а) за сгради - на кв. м - от 0,02 до 0,05 лв.;
б) за огради - на линеен метър - от 0,02 до 0,05 лв.
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - от 1 до 2 лв.;
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - от 1 до 5 лв.

Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Срокове: Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец. При неспазване на срока, размерът на таксата за справките или услугите се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

<<назад | За началото на страницата | напред>>


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP