Служебна тайна

I. Извлечения от нормативни актове, в които се споменава института на служебната тайна

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 284. (1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва сведения, които му са поверени или достъпни по служба и за които знае, че представляват служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен труд.

(2) Наказанието за деяние по предходната алинея се налага и на недлъжностно лице, работещо в държавно учреждение, предприятие или обществена организация, на което във връзка с работата са му станали известни сведения, представляващи служебна тайна.

ЗАКОН за административното производство

Чл. 15.(1) Административният орган издава административния акт или отказва издаването му с мотивирано решение.

    1. Когато с акта се удовлетворяват изцяло направените искания и не се засягат права или законни интереси на други граждани и организации, както и когато въпросът е свързан с опазване на държавна или служебна тайна, посочва се само правното основание.

ЗАКОН за бежанците

Допълнителни разпоредби

§ 5. Документите, сведенията, фактите и данните, свързани с личността на бежанеца, станали известни по време на производството за предоставяне на статут или по време на пребиваването му на територията на Република България, от разпространяването на които може да се застраши неговата сигурност, са служебна тайна, освен за нуждите на международното сътрудничество на държавите членки по Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. при прилагането й.

ЗАКОН за замяна на воинските задължения с алтернативна служба

Чл. 33. (1) При виновно неизпълнение на задълженията по изпълнение на мирновременната алтернативна служба гражданинът носи дисциплинарна отговорност.

(2) Дисциплинарните нарушения са:

т.6. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на работодателя, както и разпространяване на сведения, съставляващи служебна тайна;

ЗАКОН за информация относно необслужвани кредити

Чл. 5. (1) Висшият съдебен съвет изслушва информацията на главния прокурор на отделно заседание, в което се поканват да вземат участие управителят и подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка.

(2) Информацията на главния прокурор не представлява служебна тайна.

ЗАКОН за Конституционен съд

Чл. 20. (1) Конституционният съд може да изиска допълнително писмени доказателства, както и да възложи изготвянето на експертни заключения.

(2) Никой не може да откаже предаването на поискана информация или писмени доказателства независимо от това дали съставляват държавна, или служебна тайна.

ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация

Чл. 33.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна по закон.

ЗАКОН за митниците

Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите служители са длъжни:

т.5. да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон, или на друг митнически орган във връзка с осъществяване на правомощията му по този закон. Министърът на финансите издава инструкция, с която определя фактите и сведенията, съставляващи служебна тайна, както и реда за тяхното предоставяне.

ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност

Чл. 21.

(2) Лицето, получило достъп до служебния архив на нотариуса, е длъжно да пази служебна тайна при условията, установени за самия нотариус, и да го уведомява за извършените по архива действия.

Чл. 49. Служителите на нотариуса са длъжни да пазят служебна тайна при условията, установени за самия нотариус.

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

Чл. 5. Дейностите в областта на отбраната се осъществяват при съчетаване на публичността и изискванията за опазването на държавната и служебната тайна.

Чл. 78. (1) Началникът на Генералния щаб:

16. организира опазването на държавната и служебната тайна в Българската армия;

Чл. 200. Военнослужещите не могат да изразяват публично отношение по въпроси, свързани с отбраната, когато те представляват държавна или служебна тайна.

Чл. 273. Военните служители и работниците не могат да изразяват публично отношение по въпроси, свързани с отбраната, които представляват държавна и служебна тайна.

Чл. 281. Видовете нарушения на военната дисциплина са:

1. нарушаване на правилата за опазване на държавната и служебната тайна;

§ 1. По смисъла на този закон:

т. 12. "Служебна тайна" са факти, сведения и предмети от военен, икономически, научно-технически и друг характер, чието разгласяване накърнява интересите на съответното ведомство. Списъкът на фактите, сведенията и предметите, съставляващи служебна тайна, се определя с акт на министъра на отбраната или ръководителя на друго ведомство.

ЗАКОН за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1994 г.) (1) Министерският съвет определя кои документи и сведения и на кои етапи от извършването на приватизационните сделки са служебна тайна. Министерският съвет определя условията и реда, при които заинтересованите лица могат да се запознаят с документите по сключените сделки.

ЗАКОН за съдебната власт

Чл. 108. Всеки прокурор и следовател при първоначално встъпване в длъжност полага следната клетва: "Заклевам се в името на народа да спазвам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на професията, да пазя служебната тайна, като винаги помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!"

Чл. 136. (1) Съдиите и съдебните заседатели са длъжни да пазят тайната на съвещанието при решаването на делата.

(2) Съдиите, прокурорите и следователите са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата.

РЕШЕНИЕ на НС за приемане на Военната доктрина на Република България

28. В интерес на интеграционната си политика Република България обменя информация, включително съставляваща държавна и служебна тайна, със страни и организации, с които има подписани споразумения за взаимна защита на секретната информация, по решение на Министерския съвет.

ПРАВИЛНИК за кадрова военна служба

Чл. 120. Видовете нарушения на военната дисциплина са:

1. нарушаване на правилата за опазване на държавната и служебната тайна;

Чл. 181. (1) За освобождаване от кадрова военна служба се отдава несекретна заповед. Заповедта се изготвя в 2 екземпляра.

(8) Когато в мотивите на заповедта за освобождаване от кадрова военна служба се съдържат факти и сведения, съставляващи държавна или служебна тайна, на кадровия военнослужещ се връчва препис-извлечение от заповедта, който не съдържа такива сведения.

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Конституционния съд

Чл. 7.

(4) Съдиите са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения, да спазват тайната на съвещанието при решаване на делата, както и държавната и служебната тайна, станала им известна при изпълнение на техните функции.

Чл.9. (1) Служителите в Конституционния съд са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения, да спазват държавната и служебната тайна, станала им известна при изпълнение на техните функции, което писмено декларират при встъпването си в длъжност.

Чл.29. (1) В производството пред Конституционния съд са допустими само писмени доказателства с изключение на случаите по чл. 23 от Закона за Конституционния съд.

(2) Никой не може да откаже предаването на поискана информация, писмени или веществени доказателства независимо от това, дали съставляват държавна или служебна тайна.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Чл. 131. При сключване на трудов договор служителите от гражданската администрация подписват декларация за опазване на държавната и служебната тайна.

Чл.133.(1) На офицерите, сержантите, служителите от гражданската администрация и извънщатните служители на МВР се съставя и води ЛКД. Редът за неговото съставяне, съхраняване и ползване се определя от министъра на вътрешните работи.

(2) Материалите в ЛКД на действащите и бившите служители на МВР представляват служебна тайна и имат достъп на ползване, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 204.

(2) Други тежки нарушения на служебната дисциплина, които са несъвместими с оставането на служба и за които се налага дисциплинарно наказание "уволнение", са:

1. нарушения по чл. 213, ал. 1 и по чл. 214, ал. 1 ЗМВР;

    1. нарушаване на държавната или на служебната тайна;

ПРАВИЛНИК за структурата и организацията на работа на Министерския съвет и на неговата администрация

Чл. 5. Министерският съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна или други важни причини налагат ограничаване на този принцип.

Чл.9.

(4) Главният секретар (на МС):

7. ръководи организацията и контролира работата по опазване на държавната и служебната тайна; определя и променя степента на секретност на изработените в Министерския съвет документи, а за материали, внесени от други ведомства, я променя въз основа на писмено съгласие от техния ръководител;

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции

Чл.3. (1) Служителите на агенцията са длъжни да съхраняват и да не разпространяват информация, станала им известна при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

(2) При встъпването си в длъжност служителите на агенцията подписват декларация за съхраняване и неразпространяване на информация, представляваща служебна тайна съгласно ал. 1.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията

Чл.32. (1) Докладчикът при приключване на проучването или разследването определя с резолюция фактите и обстоятелствата, които представляват защитена търговска или служебна тайна на страните по реда на чл. 51, ал. 3 ЗЗК, и разпорежда съхраняването им в отделна папка.

(2) Когато прецени, че разследването или проучването е извършено пълно и всестранно и събраните доказателства са достатъчни за произнасяне от комисията, докладчикът поканва страните да се запознаят със събраните доказателства, без тези, съставляващи защитена търговска или служебна тайна на страните.

Чл.40. (1) При обжалване на решението по реда на чл. 43 ЗЗК председателят в тридневен срок от получаване на жалбата изпраща във Върховния административен съд цялата преписка, включително и обжалваното решение, и уведомява жалбоподателя за това.

(2) Когато преписката съдържа и материали, съставляващи защитена търговска или служебна тайна на страните, те се изпращат в отделна папка с изрично указание за това.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация

Чл.4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1994 г.) Служителите на агенцията са длъжни да съхраняват и да не разпространяват информация, определена с акт на Министерския съвет като служебна тайна.

Чл.12. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1994 г.) (1) Членовете на Надзорния съвет могат по всяко време да получават от изпълнителния директор интересуващата ги информация и документация от агенцията.

(2) Членовете на Надзорния съвет при встъпването си в длъжност подписват декларация за съхраняване и неразпространяване на информация, определена с акт на Министерския съвет като служебна тайна.

Чл. 18. Изпълнителният директор:

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 27 от 1993 г., изм., бр. 93 от 1994 г.) определя обхвата на информацията, представляваща служебна тайна съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, приета с Постановление № 10 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 74 от 1994 г.)

НАРЕДБА за конкурсите

Заключителни разпоредби

§ 1. Всички лица, имащи достъп до конкурсната документация и предложенията и разясненията на участниците в конкурса, подписват декларация за опазване на търговската и служебната тайна.

НАРЕДБА за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната

Чл. 9.

(3) Контролните органи са длъжни:

т.3. да опазват държавната и служебната тайна и да не разгласяват предварително данните от проверките.

НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Чл. 17. Цялата информация за отделните земеделски производители е служебна тайна и може да се използва само за целите по чл. 18.

НАРЕДБА № 9 от 19.05.1987 г. за работата на социално-правните кабинети към здравните заведения

чл.5.

(3) Юрисконсултът, завеждащ СПК, контролира регистрирането в отчетната документация на извършената от кабинета дейност и правилното съхраняване на предоставената информация или документация по опазване тайната на извънбрачно забременелите жени, на психично болните, алкохолиците и наркоманите, осиновяването и други обстоятелства, представляващи медицинска или друга служебна тайна.

НАРЕДБА № 12 от 30.05.1987 г. за изкуственото оплождане на жените

§ 2. Всички данни, свързани с изкуственото оплождане, съставляват служебна тайна съгласно чл. 91 от Закона за народното здраве.

НАРЕДБА за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Чл. 37. Длъжностните лица са длъжни да не огласяват сведения и факти, съставляващи търговска или служебна тайна, които са им станали известни при отпечатването, съхранението и движението на ценни книжа.

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 1994 г.) (1) Фактите, сведенията и документите, носители на задължителната информация по чл. 2, с изключение на тези, които по закон подлежат на публикация или се съдържат в публични регистри, са служебна и търговска тайна на приватизиращото се предприятие.

(2) Служебна тайна са и следните факти, сведения или документи:

1.(изм. - ДВ, бр. 61 от 1998 г.) докладът на лицензираните оценители за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, и приложенията към него;

2.офертите на кандидатите за участие в конкурс за оценители и офертите на потенциалните купувачи;

3.(изм. - ДВ, бр. 61 от 1998 г.) заявеният интерес и всички индивидуализиращи данни за потенциалните купувачи, резултатите от проведените срещи и водената с тях кореспонденция;

4.основанията за избор на купувачи и срокът за подготовка и сключване на сделката;

5.проектодоговорите, постигнатите споразумения, сключените приватизационни договори и приложенията към тях.

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 1.09.1995 г. за "Отличителен знак", ползван в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при президента на Република България

Чл. 13. (1) Системата за отчет и контрол на отличителните знаци се организира от служба "Личен състав" и от началниците на съответните структурни звена в НСО. Тя се подчинява на принципите за секретност и специален режим по изработването, съхранението, за числяването, подмяната и контрола и съставлява служебна тайна за НСО.

IІ. Коментар

Анализът на съществуващата нормативна уредба по отношение на института на служебната тайна показва следното: като цяло уредбата е разпръсната и различните нормативни актове влагат различно съдържание в института на служебната тайна. Три са подходите, които законодателят използва в различните нормативни актове при определяне предмета и обхвата на този институт, а именно:

  1. “Служебна тайна” присъства просто като термин без да има каквато и да е яснота относно обхвата и съдържанието и.

Пример:

Закон за административното производство - чл.15.(3)

Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба - чл.33.(2).т.6.

2. В самия нормативен акт са изброени фактите и сведенията съставляващи служебна тайна, по смисъла на съответния закон.

Пример:

Закон за бежанците - Допълнителни разпоредби - § 5.

Наредба условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - чл.3а (2)

3. Нормативният акт предоставя пълна дискреция на съответен орган да определи обхвата и съдържанието на института на служебната тайна

Пример:

Закон за митниците - Чл. 17. (1) т.5.

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - § 1. т. 12 от допълнителните разпоредби

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - § 11. - от преходните и заключителни разпоредби

 

 

ІІ.

Във всички случаи обаче, служебната тайна се явява способ за защита на определени интереси, които законодателят е счел за необходимо да уреди. Така например:

В Закона за бежанците с института на служебната тайна се защитават интересите на неприкосновеността на личния живот на бежанците

В Закона за нотариусите и нотариалната дейност с института на служебната тайна се защитават личните данни и интереси на лицата, поверили ги на нотариусите;

В Правилника за приложение на закона за МВР с института на служебната тайна се защитават интересите на ефективното упражняване на дейностите на МВР.

ІІІ.

Както е посочено и в мотивите на президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за държавния служител, “тайните” са : “изключение от принципа на публичността на информацията , прогласен в чл.41 от Българската Конституция”. Или иначе казано “тайните” представляват ограниченията на правото на информация на гражданите. Правото на информация е основно право на гражданите, но то не е абсолютно. То търпи ограничения там където упражняването му би засегнало такива интереси, които доминират над него. Конституцията делегира права само на законодателя (не и на администрацията) да определя кои са тези интереси.

Съществуват приети международни стандарти, относно ограниченията на правото на информация. Те са залегнали в т.нар. Йоханесбургски принципи, изложени на заседанието на Комисията за правата на човека на ООН през 1996г.

Всяко ограничение на правото на информация (т.е. и служебната тайна) трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Всяко ограничение на изразяването или информацията трябва да бъде предписано от закона. Законът трябва да бъде достъпен, недвусмислен, формулиран тясно и прецизно, за да даде възможност на отделните личности да определят предварително законно ли е дадено действие или не.
  2. Законът трябва да предоставя адекватен контрол срещу злоупотреба, включително и незабавен, пълен и ефективен юридически преглед на валидността на ограниченията от независимо съдилище.

 

Във връзка с изложеното, екипа от юристи към Програма Достъп до Информация, препоръчва при определянето на предмета и обхвата на института на служебната тайна отнасяща се до дейността на органите на държавно управление и техните администрации, законодателят ясно да посочи кръга от интереси, които ще защити с този институт от една страна, а от друга ясно да посочи кръга от данни, които ще попадат в полето на служебната тайна, за да се избегне в максимална степен възможността за дискреция на администрацията.

 

| Програма Достъп до Информация |
• © 1999 Copyright by Interia & AIP