Съдебни дела

Начало

 

 

Юрий Иванов срещу Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране

I инстанция - административно дело № 5399/2009 г. на АССГ, Второ отделение, 30 състав

Заявление
На 25 юни 2009 г. Юрий Иванов подава заявление до председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с което иска да му бъде предоставен одобрения от ДКЕВР и действащ към момента бизнес план на “ВиК” ООД - Сливен.

Отказ
С решение от 8 юли 2009 г. изпълняващият длъжността председател на ДКЕВР отказва предоставяне на достъп до исканата информация с мотив, че същата представлява служебна тайна.

Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че от отказа не е видно да е приложена нормата на чл. 18, ал. 3 от Закона за енергетиката. Според тази разпоредба е допустимо да бъде класифицирана като служебна тайна само информация, която е обявена за търговска тайна и то единствено ако разгласяването й би довело до нелоялна конкуренция. Тъй като при “ВиК” дружествата е налице т. нар. фактически монопол и на практика липсва конкурент на “ВиК” - Сливен, то по начало така посоченото основание е неприложимо.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в открити съдебни заседания през октомври и декември 2009 г. и вторият път е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С  Решение № 71 от 18 януари 2010 г. ( 918Kb) състав на АССГ отменя отказа на председателя на ДКЕВР и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че не е достатъчно дадена информация да бъде преценена като служебна от страна на органа, за да бъде обявена същата за такава. Следва тази информация да получи съответното ниво на класификация чрез маркирането й с гриф за сигурност. Видно от доказателствата по делото, исканата информация не е маркирана с гриф “за служебно ползване”. Решението не е влязло в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP