Съдебни дела

Начало

 

 

Фондация “Надежда срещу СПИН” срещу Министерство
на здравеопазването

I инстанция - административно дело №  6496/2009 г. на ВАС, Трето отделение
II инстанция - административно дело № 761/2010 г. на ВАС, Петчленен състав

Заявление
На 8 февруари 2009 г. Милен Чавров - председател на фондация “Надежда срещу СПИН”, подава заявление за достъп до информация до министъра на здравеопазването, с което иска да му бъде предоставена информация, свързана с приключила външна оценка на ефективността на дейността и верификация на първичните данни по ключовите индикатори на неправителствени организации, подполучатели на финансиране по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Любопитен момент представлява обстоятелството, че получателите на финансиране по въпросната програма на Министерство на здравеопазването са фондацията заявител и още две неправителствени организации.

Отказ
На 16 март 2009 г. заявителят получава писмо с изходящ номер на Министерство на здравеопазването от 9 март 2009 г., с което се иска съгласие от председателите на фондация “Каспар Хаузер” и фондация “И” за предоставяне на поисканата от него информация, тъй като същата е свързана с тези две неправителствени организации, подполучатели на средства по въпросната програма. Писмото е с копие до заявителя. Същото е възприето от заявителя като уведомление за удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трето лице по смисъла на чл. 31 от ЗДОИ. Впоследствие Министерство на здравеопазването не изпраща отговор на заявителя.

Жалба
Мълчаливият отказ на министъра на здравеопазването е обжалван пред ВАС. В жалбата са изложени редица аргументи за незаконосъобразност на мълчаливия отказ. Посочено е и че жалбоподателят е информиран, че председателят на фондация “И” изрично е изразил съгласие за предоставяне на поисканата информация в отговор на писмото на Министерство на здравеопазването от 9 март 2009 г.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 23 ноември 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение № 15581 от 17 декември 2009 г. на ВАС, Трето отделение, по а.д. № 6496/2009 г. ( 90Kb) състав на ВАС, Трето отделение, отменя мълчаливия отказ и връща преписка на Министъра на здравеопазването с указания за изрично произнасяне по заявлението. В мотивите си магистратите отбелязват, че при подаване на редовно заявление по реда на ЗДОИ до компетентен административен орган, последният е длъжен да разгледа подаденото заявление и да прецени дали исканата информация е обществена. В зависимост от това админи­стративният орган следва да уважи искането или да постанови отказ, но в мотивирана писмена форма.

Касационна жалба
Съдебното решение е атакувано от Министерство на здравеопазването пред петчленен състав на ВАС. Мотивите на Министерство на здравеопазването са, че първоначалната жалба на Милен Чавров е подадена след изтичане на едномесечния срок за обжалване на мълчалив отказ.

Развитие пред II инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 11 февруари 2010 г. и е обявено за решаване. Представена е писмена защита в подкрепа на фондацията-заявител. В нея е посочено, че преценката на въпроса дали първоначалната жалба е подадена в срок зависи единствено от това дали писмото, изпратено от Министерство на здравеопазването на заявителя Милен Чавров и получено от него на 16 март 2009 г., има характера на уведомление по чл. 31 от ЗДОИ или не. Изложени са аргументи, че то несъмнено представлява уведомление по смисъла на ЗДОИ, поради което, след получаването му от заявителя, е започнал да тече нов срок за произнасяне на Министерство на здравеопазването, съответно за обжалване на мълчалив отказ.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP