Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение “Център на неправителствените организации
в Разград” срещу Национална агенция за приходите - Разград

I инстанция - административно дело № 55/2009 г. на Административен съд - Разград
II инстанция - административно дело №  9995/2009 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление
На 7 април 2009 г. Георги Милков - председател на сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, подава заявление до Национална агенция за приходите - Разград, с което иска да му бъде предоставен достъп до информация относно подадените данъчни декларации от сдружение “Център за икономическо развитие - Разград” за периода 2000-2008 г., а именно: първа страница на всяка декларация; страницата за получени финансови средства, дарения и други; декларирало ли е сдружението получени суми от стопанска дейност и какви - описание; декларирана ли е печалба - описание и размер.

Отказ
С Решение от 16 април 2009 г. директорът на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Варна, офис Разград, отказва исканата информация с мотив, че тя се предоставя и разкрива по специален ред, уреден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и не попада в приложното поле на ЗДОИ.

Жалба
Отказът е обжалван пред Административен съд - Разград. В жалбата е посочено, че в случая е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, тъй като това би довело до повишаване на прозрачността и отчетността на Община Разград. Аргумент в тази посока е обстоятелството, че председател на Управителния съвет на сдружение “Център за икономическо развитие - Разград” е бившият кмет на Община Разград, а настоящият кмет е член на Управителния съвет на сдружението. Отделно с решение на Общински съвет - Разград, на сдружението са предоставени за безвъзмездно ползване две сгради в Разград.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение № 37 от 9 юни 2009 г. състав на Административен съд - Разград, отхвърля жалбата. В мотивите на решението е отбелязано, че поисканата информация представлява данъчна и осигурителна информация по чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и достъп до нея не може да бъде предоставен по реда на ЗДОИ.

Касационна жалба
Решението на Административен съд - Разград, е обжалвано пред ВАС.

Развитие пред II инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 10 февруари 2010 г. и е обявено за решаване.

Решение II инстанция
С Решение № 2045 от 16 февруари 2010 г. ( 94Kb) състав на ВАС отменя решението на предходната съдебна инстанция, както и отказа на директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Разград, и му връща преписката за ново произнасяне с указания. В мотивите си магистратите отбелязват, че данъчната и осигурителна информация не са изключени от приложното поле на ЗДОИ. В случай, че получи искане да предостави достъп до такава информация, данъчният орган е длъжен да прецени дали самото лице, което информацията засяга, не е задължен по ЗДОИ субект, и дали не е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. В случай, че нито една от тези предпоставки за предоставяне на информацията не е налице, данъчният орган следва да поиска съгласие от лицето, което касае поисканата информация по реда на чл. 31 от ЗДОИ, и едва след получаване на неговия отговор да се произнесе по искането за достъп до информация.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP