Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Фондация "Институт за пазарна икономика" срещу НЗОК"

Факти:
На 23.02.2001г. Фондация "Институт за пазарна икономика" подава писмено заявление (на основание чл. 24, ал.1 от ЗДОИ) до директора на НЗОК, с което искат да им бъдат предоставени копия от бюджетите и отчетите за 2000г. на Районните здравно-осигурителни каси; информация относно банката, избрана от НЗОК да оперира със средствата й; относно процедурата по определянето й, както и информация относно размера на вложенията на НЗОК. В законоустановения 14-дневен срок директорът на НЗОК изпраща писмен отговор на заявлението, с който изцяло отказва да предостави достъп до поисканата информация.

Фондация "Институт за пазарна икономика", с помощта на ПДИ, обжалва отказа на директора на Националната осигурителна каса в Софийски градски съд. След дълго забавяне преписката е изпратена във ВАС и е образувано дело. С резолюция делото е препратено по компетентност на СГС.

С решение от 02.08.2002г СГС отмени отказа на директора на НЗОК по искане на Фондация ИПИ и задължи НЗОК да предостави достъп до информациятапо искането. Това решение е обжалвано с касационна жалба пред ВАС.

Аргументи на страните:
Аргументите в жалбата са, че решението за отказ трябва да има фактическо основание на отказа. Неясно е защо е налице тайна по смисъла на ДПК. Пар. 1 от ДПК има 6 букви, уреждащи различни хипотези и, когато е налице основание за ограничаване на правото на достъп, трябва да се посочи конкретната хипотеза. Това нарушение е съществено, защото води до цялостна фактическа немотивираност на издаденото решение за отказ на достъп до информация. Задължен субект по ЗДОИ е НЗОК в качеството си на публичноправен субект и тъй като тя се представлява от директора, препращането към Управителния съвет е неправилно.

В писменото решение за отказ директорът на НЗОК посочва следните мотиви: налице е служебна тайна по смисъла на пар.1 от ДПК (тайна на данъчните субекти), отчетът на НЗОК може да се получи след обнародването му в ДВ, а относно решението за определяне на банките, които ще оперират със средствата на НЗОК, искането за информация следва да се отправи към Управителния съвет на НЗОК.

Интересен въпрос:
Данъчна служебна тайна

Изводи:
Решението за отказ е постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Твърдението, че е налице данъчна служебна тайна, не отговаря на истината, тъй като тази тайна е предвидена в ДПК за задължения, изпълнението на които е възложено на данъчните органи, а не на НЗОК. Поисканата информация относно НЗОК и нейните органи е обществена информация - свързана с обществения живот на страната и от нея може да се състави мнение за дейността на НЗОК. Освен това тя не попада в обхвата на защитена от закон тайна. Нещо повече, начините за разходване на средства и свързаните с това въпроси са в най-голяма степен обект на основателен обществен интерес. Препращането към УС е неправилно. Задължен по смисъла на ЗДОИ субект е директора на НЗОК (чл.19, т.1 от ЗЗО).

Ето защо директорът не е изпълнил свои съществени задължения по закона.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.04.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP