Съдебни дела

Начало

 

 

Николай Цветков срещу Община Варна

I инстанция - административно дело № 2917/2008 г. на Административен съд - Варна
II инстанция - административно дело № 5460/2009 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление
На 24 септември 2008 г. Николай Цветков подава заявление до кмета на Община Варна, с което иска да му бъде предоставен договор за охрана, сключен между общината и Регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) Варна през 2000 г.

Отказ
С решение от 29 септември 2008 г. главният секретар на Община Варна отказва исканата информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. В решението е посочено, че тя засяга интересите на трето лице (РДВР - Варна) и липсва неговото съгласие за предоставянето й. Посочено е още, че с предоставянето на договора ще се наруши създадената ефективна охрана на територията на общината и ще се създаде реална възможност за злоупотреби с данни, съдържащи се в договора.

Жалба
Отказът е обжалван пред Административен съд - Варна. В жалбата е посочено, че по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласие на трето лице в случаите, когато е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на закона. В случая и двете хипотези от цитираната разпоредба са налице. От една страна, защото самото трето лице РДВР - Варна е задължен субект по ЗДОИ в качеството на държавен орган по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. От друга, защото поисканата информация е безспорно обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и предоставянето й би дало възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно дейността на Община Варна и РДВР - Варна  по охрана на обществения ред на територията на Община Варна.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение № 111 от 2 февруари 2009 г. състав на Административен съд - Варна, отменя отказа на кмета и го задължава да постанови писмено решение, с което да предостави поискания договор. Съдът приема, че и двете страни по договора са задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ като държавни органи и че е налице хипотезата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, която изключва необходимостта от съгласие на третото лице при наличие на надделяващ обществен интерес от узнаване на исканата информация. Съдът отбелязва, че с предоставянето на копие от договора не би могло да се накърни общественият ред, нито да се застраши ефективността на неговата охрана, която зависи от конкретните оперативни действия на полицията по изпълнение на договора.

Касационна жалба
Решението на Административен съд - Варна, е атакувано с касационна жалба от кмета на Община Варна пред ВАС. В жалбата е посочено, че първата съдебна инстанция не е обсъдила изобщо дали жалбоподателят е имал правен интерес да иска достъп до договора, а следователно и да обжалва отказа.

Развитие пред II инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през декември 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение II инстанция

С Решение № 15919 от 22 декември 2009 г. състав на ВАС, Трето отделение, оставя в сила решението на предходната съдебна инстанция. В мотивите си магистратите отбелязват, че осъществяването на правото на достъп до поисканата обществена информация не може да засегне интересите на трето лице, нито крие заплаха и създава реална предпоставка за застрашаване на обществения ред на територията на общината. Решението е окончателно.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP