Съдебни дела

Начало

 

 

Крум Благов (в. “Стандарт”) срещу Софийски районен съд

I инстанция - административно дело № 4111/2009 г. на АССГ, Първо отделение, 2 състав
II инстанция - административно дело № 3879/2010 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление
На 30 април 2009 г. Крум Благов - журналист във в. “Стандарт”, подава заявление до председателя на Софийски районен съд (СРС), с което иска да му бъде предоставена справка, касаеща съдебните заседатели в СРС:
•  В колко дни през 2008 г. е участвал всеки от тях в съдебни заседания?
•  Какъв е размерът на възнаграждението за участие в съдебно заседание?
•  Има ли участие на съдебен заседател в повече от едно заседание на ден и колко са тези случаи?
•  Колко и кои съдебни заседатели членуват в Съвета на съдебните заседатели към СРС?
•  Колко заседания е провел този съвет?
•  Приети ли са вътрешни правила за организация на работата и правила за поведението на съдебните заседатели?

Отказ
С писмо от 13 май 2009 г. председателят на СРС отказва достъп до исканата информация с мотив, че исканите сведения представляват по същество статистика, а не конкретна обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ.

Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че отказът е в нарушение на закона поради противоречие с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Никъде в тази норма не е указано, че статистическата информация е изключена от кръга на обществената информация. Отделно е отбелязано, че очевидно по-голяма част от поисканата информация не може да бъде определена като статистическа.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през октомври 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение от 6 ноември 2009 г. ( 1.3Mb) състав на АССГ намери за законосъобразен отказа на председателя на СРС относно информацията, поискана по т. 1-3 от заявлението, и отмени същия по отношение на информацията, поискана по т. 4-6. Според мотивите на решението информацията, поискана с първите 3 точки от заявлението, касае правораздавателната дейност на съда и не може да се получава по реда на ЗДОИ, а изискването й е единствено в правомощията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, и то по реда на Закона за съдебната власт. По отношение на информацията по т. 4-6 съдът приема, че същата би дала възможност на заявителя да си състави собствено мнение за административно организационната дейност на СРС и че тези данни попадат в обхвата на ЗДОИ.

Касационна жалба
Съдебното решение е атакувано пред ВАС и от двете страни по делото. От заявителя - в частта, с която се отхвърля жалбата за информацията по т. 1-3 от заявлението, и от председателя на СРС - в частта, с която се отменя отказът по т. 4-6 от заявлението. Предстои насрочване на делото от ВАС.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP