Съдебни дела

Начало

 

 

Ивайло Хлебаров срещу Столична община

I инстанция - административно дело № 1648/2009 г. на АССГ, Второ отделение, 23 състав
II инстанция - административно дело № 13928/2009 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление
В началото на декември 2008 г. Ивайло Хлебаров (член на екологично сдружение “За Земята”) подава заявление за достъп до информация до кмета на Столична община. Със заявлението си иска да му бъде предоставена информация, свързана с проект “Управление на битовите отпадъци на Столична община”, за финансиране от фондовете на Европейския съюз и по-точно копия от задачи № 6 и 7 по проекта и приложенията към тях.

Отказ
С писмо от февруари 2009 г. зам.-кметът на Столична община Юлия Ненкова отказва достъп до исканата информация на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като била свързана с оперативна подготовка на актове и нямала самостоятелно значение. В писмото е посочено още, че предоставянето на информация би засегнало интересите на трети лица, които биха участвали като кандидати в тръжни процедури.

Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че исканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на чл. 19 от Закона за опазване на околната среда. Поради това отказът на посоченото основание е незаконосъобразен, тъй като в случаите, когато се иска информация, свързана с околната среда, намират приложение единствено основанията за отказ по чл. 20, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, сред които липсва основание за отказ, аналогично на това по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Колкото до аргумента на Столична община, че предоставянето на информацията би засегнало интересите на трети лица - евентуални кандидати в тръжни процедури, в жалбата е отбелязано, че същият е неоснователен и неотносим към поисканата информация. Това е така, понеже исканата информация има характер на част от формуляри за кандидатстване (т.нар. апликационна форма по европейски проекти), а не конкретно попълнени формуляри, така че не може да засегне лицата, които евентуално биха участвали като кандидати в тръжни процедури.

Развитие пред I инстанция
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение I инстанция
С Решение от 10 август 2009 г. ( 115Kb) състав на АССГ отменя отказа на общината и връща преписката за ново произнасяне. В мотивите на решението е посочено, че исканата информация безспорно представлява информация за околната среда и е следвало общината да прецени предпоставките за предоставяне на достъп по Закона за опазване на околната среда, вместо да се позовава на общата разпоредба от ЗДОИ, неприложима към случаите, когато се иска достъп до информация, свързана с околната среда. Според съда, отделно от това, фактът, че поисканите документи представляват част от тръжни процедури, не обуславя наличието на основание за отказ, а още по-малко подобно основание е хипотетичният бъдещ интерес на трети неопределени лица, които евентуално щели да участват в тръжните процедури.

Касационна жалба
Решението на АССГ е обжалвано от Столична община пред ВАС. В касационната жалба е посочено, че достъпът до поисканата информация несъмнено засяга интересите на трети лица, независимо от факта, че тръжни процедури не са проведени.

Развитие пред II инстанция
Предстои разглеждане на делото от ВАС в открито съдебно заседание на 16 юни 2010 г.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP