Съдебни дела

Начало

 

 

Павлина Трифонова срещу Правителствена информационна служба

І инстанция – а.д. № 2977/2007 г. на АССГ, ІІ отд., 37 състав
І инстанция – а.д. № 10498/2007 г. на ВАС, Трето отделение
ІІ инстанция – а.д. № 1205/2009 г. на ВАС, Петчленен състав – І колегия

Заявление:
На 14 юни 2007 г. Павлина Трифонова – журналист във в. „24 часа“ подава писмено заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до Правителствена информационна служба (ПИС). Със същото иска да получи достъп до информация за извършения през същата година ремонт в кабинета на министър-председателя Сергей Станишев:

  • В какво се е състоял ремонтът и колко струва?
  • Какво го е наложило?
  • Кои са фирмите изпълнителки, пред кои други и защо са били избрани при обявената обществена поръчка?
  • Каква цена са предложили останалите участници?
  • Колко струват новите мебели, като справката да съдържа цени за всяка вещ?
  • Кой е избрал новите мебели?
  • Какво ще се прави със старите мебели?
  • Кога последно е правен ремонт на кабинета на министър-председателя?

Отказ:
На 28 юни 2007 г. получава писмо от директора на ПИС – г-жа Таня Джаджева, с което й се предоставя съвсем оскъдна информация и то само по някои от поставените въпроси, а по отношение на останалите, поставени от нея въпроси е постановен изричен отказ. Предоставена е информация, че ремонтът е планов и че се състои в подмяна на подовата настилка, подмяна на електрическата инсталация и структурното окабеляване, пребоядисване на стените, подмяна на мебелите в кабинета и др. Ремонтът е извършен от Архитектурно ателие “Радина Гешева”  като са използвани четири фирми подизпълнителки. Отговорено е още, че последно ремонт в кабинета е правен преди 9 години, че новите мебели са избрани от петчленна комисия, а старите мебели след съответния ремонт (лакиране, претапициране), ще бъдат използвани в други стаи и кабинети в сградата на Министерски съвет (МС). По отношение на останалите въпроси, свързани с останалите участници в обществената поръчка, каква цена са предложили, както и цената за всяка вещ е постановен отказ на основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ, тъй като тази информация засягала интересите на трети лица и няма техните изрични писмени съгласия за предоставянето й. Отделно според директора на ПИС участниците в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка са посочили, че част от информацията има конфиденциален характер.

Жалба:
С подкрепата на ПДИ отговорът на ПИС е обжалван в частта, в която се отказва информация пред Административен съд София-град (АССГ). Тъй като отговорът е прекалено общ, а поставените в заявлението въпроси са съвсем конкретни, то в жалбата е направена съпоставка между въпросите и частите от отговорът на ПИС, които съответстват на всеки един от въпросите. Видно от направената съпоставка, в случая е налице частичен отказ. Относно  цената на извършения ремонт,  мотивите за избор на фирмата изпълнител,  имената на четирите фирми подизпълнителки и  имената на членовете на петчленната комисия, избрала мебелите е налице мълчалив отказ. Относно това кои са другите фирми, участвали в процедурата по възлагане на обществена поръчка, цената, която те са предложили и цената на новите мебели (за всяка вещ) е налице изричен отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ -  информация, която засяга интересите на трети лица и няма техните изрични писмени съгласия за предоставянето й.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано и на два пъти отложено от АССГ за събиране на доказателства. На третото съдебно е обявено за решаване. Впоследствие съдът оттегля определението си за даване ход на делото и изпраща същото по подсъдност на Върховния административен съд (ВАС). ВАС разглежда делото в две съдебни заседания през м. май и м. октомври 2008 г., като втория път го обявява за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 13417 от 08 декември 2008 г. състав на ВАС, Трето отделение отхвърля жалбата. Съдебният състав приема, че отказът на директора на ПИС е постановен в съответствие с  чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, тъй като информацията за цената на извършения в кабинета на министър-председателя планов ремонт като цяло, цената на закупените мебели и имената на участниците в конкурсната процедура за спечелване на обществена поръчка за извършване на ремонта, засяга правата на трети лица по смисъла на чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ.

Касационна жалба:
Решението на тричленния състав на ВАС е обжалвано с касационна жалба пред петчленен състав на същия съд. В жалбата е посочено, че от обжалвания административен акт е видно, че директора на ПИС се е позовал на основанието от ЗДОИ, което дава възможност да се откаже предоставянето на информация, когато тя засяга интересите на трето лице и липсва изричното му писмено съгласие, без да е провел процедура за търсене на съгласието на третото лице/а. Отбелязва се и че  според практиката на ВАС съгласно ЗДОИ във всеки конкретен случай е необходимо да се извърши преценка дали се засягат права или законни интереси на трето лице с искането за достъп до информация, а следи такава преценка да е извършвана от административния орган в настоящия случай не се откриват в мотивите на обжалваното решение. Не става ясно защо е сметнато, че с искането за достъп се засягат права или законни интереси на трето лице.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през м. март 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 4273 ( 68Kb) от 31.03.2009 г. ВАС, Петчленен състав – І колегия отменя решението на тричленния състав, с което е отхвърлена жалбата, отменя частичния отказ на директора на ПИС и му връща преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Според съда не се установява от доказателствата по делото да е искано писмено съгласие от третото лице, чиито интереси се засягат от предоставяне на информация свързана с него. Органът по предоставяне на информация след като се позовава на посочената разпоредба, е следвало да изиска от третото лице или лица изрично писмено съгласие за предоставяне и в случай, че бъде отказано, да обоснове отказа с липсата на съгласие. Съдебният състав отбелязва и че отказът на директора на ПИС е обоснован с цитиране на чл.17, ал.2 от ЗДОИ, но без да се посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция на търговците. Липсата на мотиви относно обстоятелства свързани с приложението на посочената разпоредба обуславя незаконосъобразност на отказа в тази част и неговата отмяна.

Решението е окончателно.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP