Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу Кмет на Община Разград (строителни фирми)

І инстанция – а.д. № 211/2007 г. на Разградски административен съд
ІІ инстанция – а.д. № 2995/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
На 15 октомври 2007 г., Георги Милков, председател на сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“, подава писмено заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация до Кмета на Разград. Със същото иска да му бъде предоставен достъп до информация относно името на фирмата/те, които са извършили строително-ремонтните и монтажни работи по одобрените проекти от Програмата за публично-частно партньорство за 2007 г. в Община Разград до момента на подаване на заявлението. Поискана е и информация за формулярите за кандидатстване с приложенията към всеки проект и решенията на комисията по разглеждане на всеки от одобрените проекти.

Отказ:
С решение от 5 ноември 2007 г. Кметът на общината отказва предоставяне на исканата информация с мотив, че същата засяга интересите на трети лица и липсва тяхното съгласие за предоставянето й. В отказа е посочено, че такова съгласие е поискано от трите строителни  фирми, които са извършили въпросните дейности, но същите са депозирали в общината откази за предоставяне на информацията.

Жалба:
Отказът на Кмета е обжалван пред Разградски административен съд.

Развитие пред І инстанция:
Конституирани като заинтересовани страни по делото са трите строителни фирми. Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 94 от 4 януари 2008 г. Административен съд – гр. Разград, отменя отказа на Кмета в частта, в която е отказано предоставяне на достъп до информация за името на фирмата/фирмите, извършили строително-ремонтните и монтажни работи по одобрените проекти. Съдът отхвърля жалбата на сдружението в частта относно информация за „формулярите за кандидатстване с приложенията за всеки проект“ и за „решенията на комисията по разглеждане на всеки от одобрените проекти“. В конкретния случай съдът приема, че във формулярите за кандидатстване, както и в изискваните приложения към същите, е възможно да се съдържа информация за кандидатствалото лице (в случая юридическо лице), която не е от публичен характер – т.е. информация, свързана с конкретни елементи от капиталовия статус на търговеца (например месечни обороти, съконтрахенти по сходни договори и др.). Подобен вид информация представлява търговска тайна и в този случай правилно Кметът е преценил, че тя може да засяга права или законни интереси на третото лице и е приложил хипотезата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, като след получаване на изричния писмен отказ от третите лица, е отказал достъп. Такава информация би могла да се съдържа и в решенията на комисията по всеки един проект, доколкото се предполага, че те следва да са мотивирани и в мотивите би могла да се съдържа информация-търговска тайна на кандидатите.

Касационна жалба:
Решението на Административен съд – гр. Разград, е обжалвано в частта, в която се отхвърля жалбата с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване. За сдружението-жалбоподател са представени писмени бележки, изготвени от адвокат Александър Кашъмов от ПДИ. В тях е посочено, че факти за наличие на отразени в исканите формуляри и приложенията към тях - месечни обороти, съконтрахенти по сходни договори и др. подобни - не са отразени дори в самия атакуван пред съда отказ. Допълнително такива не се доказват пред първоинстанционния съд. Както е видно от мотивите му, последният е основал своя акт на предположения, сочейки какво е възможно да се съдържа в исканата по ЗДОИ информация, вместо какво действително се съдържа. Така делото е решено при непълно изясняване на правнорелевантните обстоятелства.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 12621 от 24 ноември 2008 г. състав на ВАС отменя решението на административен съд – гр. Разград, както и отказа на Кмета, и го задължава в 14-дневен срок да предостави на заявителя – сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” - достъп до търсената информация. В мотивите си съдиите отбелязват, че по делото не са представени каквито и да е било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до трети лица, засяга интересите им по-начин, който да обоснове необходимост от изричното им съгласие – наличие на търговска, производствена тайна или друго законово защитено от публичен достъп обстоятелство. Магистратите посочват, че в тази връзка изводите на административния съд, че Кметът законосъобразно е приложил разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, не се подкрепят от установените по делото факти.

Решението е окончателно.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP