Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ срещу кмет на Община Разград (медии)

І инстанция – а.д. № 189/2007 г. на Разградски административен съд
ІІ инстанция – а.д. № 1660/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
На 27 август 2007 г. Георги Милков, председател на сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“, подава писмено заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация до Кмета на Разград. Със същото иска да му бъде предоставен достъп до информация за изплатените суми от общината на местни средства за масова информация в Разград за публикации на решения, заповеди, обяви, покани, протоколи и други, за периода януари – юли 2007 г., както и информация за изплатените до момента на подаване на заявлението суми на телевизия „КИС 13“.

Отказ:
С Решение от 21 септември 2007 г. Кметът на общината отказва предоставяне на исканата информация, тъй като същата засягала интересите на трети лица (въпросните средства за масова информация) и е налице изричното им несъгласие да бъде предоставена тази информация. Основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ.

Жалба:
Отказът на Кмета е обжалван пред Разградски административен съд.

Развитие пред І инстанция:
Конституирани като заинтересовани страни по делото са местните средства за масова информация, които са получавали суми за публикуване на материали на общината. Последното съдебно заседание по делото е проведено през м. ноември 2007 г. и същото е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 84 от 13.12.2007 г. Административен съд – гр. Разград, отхвърля жалбата на сдружението. В мотивите си съдът приема, че поисканата информация се отнася до търговската дейност на трети лица (издатели на печатни издания, респ. собственици на телевизионни програми) и действително засяга техни законни интереси. Съдът не споделя становището на жалбоподателя, че въпросните трети лица се явяват получатели на средства  от общинския бюджет и като такива самите те са задължени субекти да предоставят информация по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ, тъй като плащането по търговска сделка, по която двете страни–съконтрахенти, са равнопоставени, не означава „финансиране от държавния бюджет“.

Касационна жалба:
Решението на Административен съд – гр. Разград, е атакувано с касационна жалба пред Върховния административен съд. Преди насрочването на делото във ВАС, ПДИ поема правната помощ по случая.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание през м. септември 2008 г. За сдружението-жалбоподател, са изготвени и представени писмени бележки. В тях е посочено, че случаят касае бюджетен разход за публикуване на актове на общината. Това е обществена информация, която не засяга по никакъв начин интересите на търговците, извършили това публикуване. Не се иска информация за това как съответните медии за използвали получените средства. Неправилно е прието в обжалваното решение, че фирмите не са получили финансиране от общинския бюджет. Те са получили точно такова и то за дейност, предвидена в закон – публикуване на актове и други документи на орани на власт, каквито са Кметът и Общинският съвет. Посочено е още, че общинският бюджет е публичен съгласно чл. 5 от Закона за общинските бюджети, а щом е публично цялото, то публична е и частта, т.е. всеки конкретен разход от бюджета.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 10962 от 22.10.2008 г. състав на ВАС, Трето отделение, отменя решението на Административен съд – гр. Разград, и вместо него постановява отмяна на отказа на Кмета и връщане на преписката на същия за изпълнение на съдебните указания по приложение на закона. В мотивите си магистратите отбелязват, че информацията относно изплатените суми от община на местни средства за масова информация за публикации - решения, заповеди, обяви, покани, протоколи и други актове на общината, е обществена информация по смисъла ЗДОИ и следва да бъде предоставена при поискване. Същата не може да бъде отказвана на основание, че достъпът засяга интересите на трети лица и няма тяхното изрично съгласие, тъй като в тези случаи средствата за масова информация, макар и търговски дружества, осъществяващи свободна икономическа дейност, извършват дейност по обнародване и разгласяване на актовете на общината, финансирана със средства от общинския бюджет. Ето защо медиите не са трети лица по смисъла на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ, а задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP