Съдебни дела

Начало

 

 

Иван Петров срещу Софийска районна прокуратура

І инстанция – а.д. № 3317/2008 г. на АССГ, ІІ отд., 26 състав

Заявление:
В началото на 2008 г. гражданинът Иван Петров, който редовно подава сигнали до прокуратурата, бива впечатлен от многообразието на броя и видовете печати, използвани от Софийска районна прокуратура (СРП). По тази причина на 14 април 2008 г. гражданинът подава заявление за достъп до информация до СРП, с което иска да му бъде предоставена следната информация:

  • Колко броя печати с кръгла форма използва СРП и са в обръщение?
  • Колко от горните печати са с различен шрифт?
  • Кога за последно е поръчван кръгъл печат за СРП?
  • Кое е наложило при поръчка на печатите да са с различен шрифт?

Отказ:
С Решение от 18 април 2008 г. прокурор Ал. Налбантов отказва на гражданина предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е класифицирана, съгласно Приложение № 1, ІІ, т. 12 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и съставлява държавна тайна.

Жалба:
С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град. В жалбата е посочено, че действително съгласно Приложение № 1, ІІ, т. 12 към чл. 25 от ЗЗКИ, който съдържа Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна - информацията, свързана с изработването и съхраняването на печатите с изображение на държавния герб, както и на печатите на органите на държавна власт, следва да бъде класифицирана като държавна тайна. От самото заявление обаче е видно, че в случая не е поискана информация, която попада в посочената в отказа категория от Приложение № 1, тъй като се иска информация за вече изработени печати на орган на държавна власт и то статистическа такава. Предоставянето на тази информация по никакъв начин не би могло да увреди интересите, които се защитават с чл. 25 от ЗЗКИ. Отделно изобщо не е ясно каква вреда би могла да настъпи от предоставянето на поисканата информация под формата на отговор на поставените в заявлението въпроси.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание през м. октомври 2008 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 815 от 13 октомври 2008 г. АССГ отменя отказа на районния прокурор и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че административният орган не е посочил дали достъпът до тази информация би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защита на конституционно установения ред, и ако да, по какъв начин точно би увредил интересите на държавата. В решението е посочено още, че в отказа на прокуратурата е посочена единствено принадлежност към категория информация от Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна (Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация). Липсата на мотиви по какви критерии и на какво основание е прието, че исканата информация съставлява държавна тайна, не позволява на съда да упражни ефективен контрол за законосъобразност на отказа за предоставянето й.

Решението не е обжалвано и влиза в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP