Съдебни дела

Начало

 

 

Зорница Маркова (в. „Дневник“) срещу Държавна агенция по туризъм

І инстанция – а.д. № 79/2008 г. на АССГ, ІІ отд., 37 състав
ІІ инстанция – а.д. № 9503/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
С писмено заявление по ЗДОИ от м. ноември 2007 г. Зорница Маркова, репортер във в. „Дневник“, иска от Председателя на Държавната агенция по туризъм да й бъде предоставено копие от договора, сключен между агенцията и фирма “Р.О.К.” ООД за изпълнение на щанд, с който България е била представена като атрактивна дестинация на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон.

Отказ:
С решение от м. декември 2007 г. председателя на ДАТ отказва предоставяне на копие от договора с мотив, че същият съдържа клаузи, които съставляват търговска тайна, както и че липсва съгласие от фирмата - страна по договора, за предоставяне на тази информация. В отказа е посочено и че не е ясно за какви цели репортерът ще ползва копието от договора.

Жалба:
С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град. В жалбата е посочено, че информацията не само е обществена, но е и от висок обществен интерес, тъй като става въпрос за договор, който не е бил изпълнен задоволително и включително са наложени санкции в тази връзка, според изявления на самата ДАТ. Обявено е разваляне, прекратяване или разтрогване на договора. Едновременно с това е обявена нова поръчка за изложенията, които ще се проведат през 2008 г. в Берлин, Москва и Киев.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 11 юни 2008 г. отказът на председателя на ДАТ е отменен и преписката му е върната с указание да предостави поисканата информация или ако откаже отново, то да направи това с мотивирано решение, в което да изложи аргументи защо счита, че информацията е търговска тайна, чието предоставяне ще доведе до нелоялна конкуренция между търговци. Съдът приема, че информацията за договора, сключен между Държавната агенция по туризъм и фирма “Р.О.К.” ООД за изпълнение на щанд, с който България е била представена на международната туристическа борса “Уърлд травел маркет 2007” в Лондон, е обществена. В мотивите на решението е посочено, че информацията за представянето на страната ни като атрактивна дестинация и рекламирането на туризма в България е от особена важност за множество граждани. Общественият интерес е обусловен не само от наличните в страната големи морски и планински курорти, чиито жители разчитат на туризма за поминъка си, но и от факта, че много слаборазвити и селски райони започват развитието на селски и алтернативни форми за туризъм и доброто представяне на страната би помогнало и за развитието на тези райони. Отбелязано е и че по делото е представена извадка от договора, представляваща клаузи за конфиденциалност, но в същото време към момента договорът е прекратен и не действа между страните, поради което страните са обвързани с уговорките в договора само до момента на прекратяването му. В тази връзка съдебният състав намира, че председателят на ДАТ не е обвързан с посочените клаузи за конфиденциалност и е следвало да предостави поисканата информация. Освен това административният орган е трябвало да съобрази и аргументира кои обстоятелства от договора представляват търговска тайна и във връзка с публичността, предвидена по Закона за обществените поръчки, по силата на който множество елементи от договора се явяват публични.

Касационна жалба:
Решението на АССГ е обжалвано с касационна жалба от ДАТ пред ВАС. В жалбата е посочено, че клаузите на договора се отнасят до търговско-правни отношения и имат частен характер, поради което достъп до договора не се дължи.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през м. май 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение ІI инстанция
С Решение № 7095 ( 61Kb)от 1 юни 2006 г. състав на Върховния административен съд оставя в сила решението на предходната инстанция. В мотивите си магистратите отбелязват, че в хода на делото не са представени каквито и да било доказателства, обосноваващи извод, че предоставянето на търсената от заявителя обществена информация, която се отнася до третото лице, засяга интересите му по начин, който да обоснове необходимост от изричното му съгласие – наличие на търговска или производствена тайна или друго защитено от публичен достъп обстоятелство, както и че третото лице е отказало искания достъп до договора.

Решението е окончателно.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP