Съдебни дела

Начало

 

 

Иван Петров срещу Столичен общински съвет

І инстанция – а.д. № 4953/2007 г. на АССГ, ІІ отд., 27 състав
ІІ инстанция – а.д. № 5863/2008 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
С писмено заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от м. септември 2007 г., отправено до председателя на Столичен общински съвет (СОС), гражданинът Иван Петров иска до получи достъп до следната информация:

  • всички отпуски, ползвани от председателя на СОС през настоящия мандат на СОС (от 2003 г. до август 2007 г.) - по дати и продължителност;
  • всички служебни пътувания в страната и чужбина на председателя на СОС през настоящия мандат на СОС (от 2003 г. до август 2007 г.) - по дати, посетени места, цел, продължителност и разходи за командировки.

Отказ:
В законоустановения 14-дневен срок не е получен отговор на подаденото заявление.

Жалба:
Мълчаливият отказ на председателя на СОС е обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). Освен доводите за незаконосъобразност на мълчаливия отказ, в жалбата са развити и аргументи по съществото на спора. Посочено е, че поисканата информация не може да бъде определена като “лични данни” по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), тъй като не касае конкретно физическо лице, а се отнася до изпълнение на служебни функции от председател на общински съвет. От съдържанието на поисканата информация, насочена изцяло към дейността на орган на местното самоуправление в общината, следва квалификацията й като служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ. Именно с такива мотиви, състави на ВАС са отменили решения на Окръжен съд – Разград по идентични дела, водени  за достъп до информация относно командировките на заместник-кмет и кмет на общината (Решение № 3101/23.03.2006 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8452/2005 г. и Решение 9097/21.09.2006 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5319/2006 г.). В същата посока са и изводите на друг състав на ВАС по дело за достъп до информация относно командировките на премиера и министрите, който състав приема за безспорно, че информацията за командировките на премиера и министрите е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и следва да бъде предоставена на заявителя (Решение № 6027/28.06.2005 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10635/2004 г.).

Развитие І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 18.02.2008 г. ( 500 Kb)АССГ отменя мълчаливия отказ на председателя на СОС и му връща преписката за произнасяне. В мотивите си съдът отбелязва, че председателят на СОЖС е бил длъжен изрично да се произнесе по така подаденото пред него заявление за достъп до информация. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна.

Касационна жалба:
Решението на АССГ е обжалвано пред ВАС от председателя на СОС. В жалбата е посочено, че в конкретния казус заявителят е поискал достъп до документи под формата на писмена справка. Само на това основание мълчаливият отказ бил законосъобразен, тъй като за административния орган не съществувало по закон задължение за предоставяне на информация, така, както е формулирана в заявлението.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание през м. февруари 2009 г. и е обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 3532 от 17.03.2009 г. ( 63 Kb) състав на ВАС, Трето отделение оставя в сила решението на АССГ. Освен, че потвърждават мотивите на предходната инстанция, магистратите приемат, че исканата информация следва да се определи като служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ. Следователно достъпът до същата е свободен с изключение на случаите, когато е налице някое от основанията за отказ по ЗДОИ, но в случая поисканата информация не попада в предвидените от закона изключения.

Решението е окончателно.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP