Съдебни дела

Начало

 

 

Десислава Кръстева (bTV) срещу Административен съд – гр. Варна

І инстанция – а.д. № 572/2008 г. на Административен съд – гр. Добрич

Заявление:
Със заявление от 22 юли 2008 г. Десислава Кръстева (репортер на телевизия bTV) иска от изпълняващия длъжността (и.д.) Председател на Административен съд – гр. Варна да й предостави достъп до материалите по едно административно дело от 2008 г. по описа на същия съд. Искането на репортерката е продиктувано от твърденията в пресата, че бившият председател на съда е взел подкуп именно по това дело.

Отказ:
Изпълняващият длъжността председател на Административен съд – гр. Варна разглежда заявлението на същия ден и се произнася с Решение № 2 по ЗДОИ от 22 юли 2008 г., с което отхвърля искането за предоставяне на достъп до информация. Отказът е мотивиран основно с обстоятелството, че искането не касае обществена информация по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).Аргументите за това са:

  • искането не е формулирано като искане за достъп до обществена информация, а като искане за информация, съдържаща се в определено съдебно дело, касаещо конкретни лица;
  • не е посочен вида на исканата информация, чрез нейното описание, а е поискан достъп до определени документи;
  • разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ изключва приложението на закона по отношение на информация, съдържаща лични данни, а всяко съдебно дело, касаещо конкретно лице, съдържа лични данни за него по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Административен съд – гр. Варна. В жалбата е посочено, че делото, до което се отказва достъп е от обществен интерес, тъй като касае производството срещу бившия председател на Административен съд – гр. Варна във връзка с твърденията, че е взел подкуп за решаването именно на това дело. Посочва се, че с разкриване на информацията по това дело гражданите биха си съставили собствено мнение за законосъобразността и прозрачността на действията на органите на съдебната власт.

Развитие пред І инстанция:
Поради отвод на всички съдии от съда във Варна, с Определение № 11440 от 30 октомври 2008 г. на Върховния административен съд, Трето отделение делото по спора за законосъобразност на отказа да се предостави достъп до информация е изпратено по подсъдност на Административен съд – гр. Добрич.

Административен съд – гр. Добрич разглежда делото в едно съдебно заседание и го обявява за решаване. За жалбоподателката са представени писмени бележки, изготвени от адв. Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация, в който са подробно развити съображения за незаконосъобразност на отказа.

Решение І инстанция:
С Решение № от 5 януари 2009 г. ( 82 MB) Административен съд – гр. Добрич отменя отказа на и.д. Председател на Административен съд – гр. Варна и го задължава да предостави достъп до информацията, съдържаща се по административното дело. В мотивите си съдът приема, че поради факта, че са изразени публично съмнения за връзка на въпросното дело със задържането на бившия председател на Административен съд – Варна по обвинение за подкуп, то информацията съдържаща се в това дело се свързва с обществения живот в Република България и придобива характер на обществена. Според съда възникналия силен обществен интерес се дължи на обстоятелството, че обществото в България е стигнало до такъв етап в своето развитие, при който проявява силна нетърпимост към възможността за съществуване на корупция сред органите на държавна власт. В мотивите си съдът отбелязва и, че делото до което се иска достъп е образувано по спор между търговско дружество и Агенцията за държавни вземания  относно законосъобразност на решение на последния. Намира обаче за ирелевантно изразеното изрично несъгласие за предоставяне на достъп до делото от търговското дружество, тъй като защитата на личните данни не намира приложение при случай с юридически лица. Отбелязва, че в настоящия казус липсва и защитена от закона търговска тайна, както и че съдебните спорове с Агенцията за държавни вземания са публични и открити.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.01.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP