Съдебни дела

Начало

 

 

Малина Петрова срещу Главния секретар на Народното събрание

 І инстанция – а.д. № 3721/2008 г. на АССГ, ІІ отд., 31 състав

Заявление:
През м. декември 2007 г. Малина Петрова (режисьор) отправя искане до председателя на Народното събрание (НС) г-н Георги Пирински за достъп до помещенията в сградата на площад “Княз Александър І Батенберг” № 1. Целта на г-жа Петрова, е да направи снимки за филм със заглавие “Гюро Михайлов и подпалвачите”, възложен й за изработване след спечелен конкурс  от Националния филмов център към Министерство на културата през ноември 2006 г. Филмът е свързан с едно от важните събития от обществения живот в България през последните 18 години - подпалването  на Партийния дом през 1990 г.

Месеци наред искането й не получава отговор. Ето защо, на 15 май 2008 г. Малина Петрова подава заявление за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с което иска да й се предостави информация за официалния отговор на председателя на Народното събрание, в каквато и форма да е той.

Отказ:
С писмо от 29 май 2008 г., подписано от главния секретар на Народното събрание, г-жа Петрова е уведомена, че не може да й бъде осигурен достъп до сградата на Народното събрание. Посочено е, че сградата е със специален ограничен режим на достъп, както и че в случай, че бъде предоставен искания достъп до сградата, то ще бъдат изолирани части от сградата на НС, ще се наруши достъпът на депутати и служители до работните им места, функционирането на Народното събрание.

Жалба:
С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – София град (АССГ). В жалбата е посочено, че по съдържанието си писмото представлява отказ да бъде допусната режисьорката в сградата на НС и да упражни правото си да търси, получава и разпространява информация. В случая става въпрос не само за нейното лично право, но и за работещия екип и за правото на гражданите  да получат информацията, която тя би разпространила чрез филма си. Отбелязано е и че още с първото си искане г-жа Петрова е посочила изрично, че желае за осигуряване на достъп до сградата на НС да бъде съобразено най-подходящото време, в това число неприсъствени за народните представители дни и т.н. с цел максимално удобство за всички.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в три открити съдебни заседания. При първите 2 от тях делото е отложено за събиране на доказателства. На третото заседание през м. ноември 2008 г. е даден ход по същество и е обявено за решаване. Процесуалният представител на главния секретар твърди, че направеното искане по никакъв начин не може да се определи като искане за достъп до обществена информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, тъй като с поискания достъп жалбоподателката не може да  да си състави мнение за дейността на НС. Позовава се на обстоятелството, че е създадена и следва да се отчете специфичната нормативна уредба, а именно чл. 8 от Правилника за организацията на дейността на НС (ПОДНС), който вменява на председателя на НС задължението и правомощието да организира вътрешния ред в сградите на НС и да осигурява условия за работа на народните представители. Твърди, че в конкретния случай е потърсен баланса на интересите, като във всички случай се осигурява достъп до сградите на НС на всички лица, които имат интерес към работата на НС, но случаят на жалбоподателката не е такъв.

Решение І инстанция:
С Решение № 1083 от 23 декември 2008 г. ( 13,8 MB) състав на АССГ отменя отказа на главния секретар на НС и му изпраща преписката с указания да предостави искания достъп, но в дни и часове, каквито сам прецени за най-подходящи с оглед осъществяването на дейността на НС. В мотивите си съдебният състав стига до извода, че в конкретния – специфичен и необичаен случай, поисканият от жалбоподателката достъп до сградата на НС и съответно предоставянето на такъв достъп, за да бъдат направени снимки за филм, представлява своеобразен достъп до обществена информация. Съображенията на съда, за да приеме това са, че като сграда с историческо значение, пресъздаването (заснемането) на облика на сградата (отвън и отвътре), както и пресъздаването на събития, случили се там в минало време, представляват визуална информация, свързана с обществения живот, макар и  в минало време, а именно с част от най-новата история на Република България. В решението е отбелязано и че към настоящия момент сградата на пл. “Ал. Батенберг”, като натоварена със съответната историческа информация сграда, се стопанисва от НС, и съответните органи на НС са единствените задължени субекти, към които жалбоподателката може да се обърне за търсене и получаване на тази информация. Съдебният състав излага и мотив, че чл. 2 от ЗДОИ следва да се тълкува разширително, като такъв, който се отнася не само до сегашното време, но и до миналото такова, а именно до търсенето, възпроизвеждането и разпространяването на обществена информация – факти и събития – с историческа стойност. На последно място в решението са изложени и аргументи за това как и кога следва да се предостави достъп до сградата на НС. Тъй като достъпът не може да бъде безконтролен, то според съдебния състав в правомощията на главния секретар е да определи в кои дни и по кое време да бъде предоставен достъп до сградата на НС, включително във времето на парламентарна ваканция, когато не би била засегната по никакъв начин дейността на народните представители и институцията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 15.01.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP