Нормативна база
Начало

 

 

Юрий Вълковски срещу Министъра на културата

І инстанция – а.д. № 5161/2007 г. на ВАС, Трето отделение
ІІ инстанция – а.д. № 6569/2008 г. на ВАС, Петчленен състав

Заявление:
На 16 април 2007 г. Юрий Вълковски, член на неформалната организация Експертна група за прозрачна и ефективна културна политика, подава заявление до Министерство на културата, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация:
копие на заповедта за назначаване на работната група по изготвянето на проект за Наредба по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), с която министърът на културата следва да определи реда за избор на директори на държавни културни институти (под формата на копие на хартиен носител);
сведение за сроковете, в които работната група следва да представи резултатите от работата си по проекта за тази Наредба (под формата на писмена справка).

Отказ:
На 23 април 2007 г. заявителят получава решение, с което министърът на културата му отказва предоставяне на достъп на копие от заповедта за назначаване на работната група по изготвянето на проект за Наредба. Отказът е обоснован с чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като информацията била свързана с оперативна подготовка на актовете на Министерство на културата и нямала самостоятелно значение. Със същото решение министърът уведомява заявителя, че съгласно § 20, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗЗРК (обнародван в „Държавен вестник“, бр. 106, от 27.12.2007 г.) срокът за издаване на Наредба е шестмесечен от влизане на закона в сила.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Върховния административен съд (ВАС). В жалбата е посочено, че позоваването на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е напълно неоснователно, тъй като заповедта на министъра представлява акт на държавен орган, издаден при осъществяване на правомощията му, т.е. тази заповед е официална обществена информация, по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. Ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е приложимо единствено и само по отношение на служебната обществена информация, която съгласно чл. 11 от ЗДОИ е всичката останала информация, извън официалната. Колкото до информацията за сроковете, то в жалбата е посочено, че министърът не е предоставил исканата от заявителя информация, тъй като той не е искал информация затова в какъв срок следва да бъде приета въпросната наредба, а и защо да го прави, след като това е записано в самия закон. Поискана е информация за сроковете, в които работната група следва да представи резултатите от работата си по проекта на въпросната Наредба. На практика, относно тази информация, в случая е налице мълчалив отказ, който следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през месец декември 2007 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 439 от 14 януари 2008 г., състав на ВАС, Трето отделение, отменя отказа на министъра, в частта, в която е постановено, че срокът за издаване на наредбата е 6 месеца по закон, и задължава министъра да предостави информация за сроковете, в които е следвало работната група да представи проект на наредба. Мотивите на съдиите са, че с обжалваното решение в тази част, административният орган е уведомил жалбоподателя относно 6-месечния законов срок, в който трябва да бъде издадена Наредбата. Искането обаче, с което е започнало административното производство, е за достъп до обществена информация относно срока, в който работната група трябва да представи проекта за Наредбата. Съдебният състав отхвърля жалбата в останалата част като неоснователна. Относно поисканото копие от заповед за назначаване на работна група, магистратите приемат, че както е формулирано искането в заявлението на жалбоподателя за предоставяне на копие от заповед, не е налице искане за достъп до обществена информация. Всяко искане за достъп по ЗДОИ следва да съдържа описание на исканата обществена информация, предвид чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. По реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация в очертания по-горе смисъл, но не и само достъп до документи като материализиран носител на информацията, както е в настоящия случай по първото искане от заявлението. Документите са материални носители на информация, но ако същата не се претендира като описание на сведение или знание за някого или нещо, а само като искане за предоставяне на документ, то такава информация не се дължи.

Касационна жалба:
В частта, в която е отхвърлена жалбата, решението е обжалвано от ПДИ с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС. В касационната жалба е посочено, че така приетото в обжалваното решение тълкуване относно „достъп до информация – достъп до документи“,  стеснява по недопустим от закона начин обема на правото на гражданите на достъп до информация.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване. Процесуалния представител на жалбоподателя, адв. Александър Кашъмов от ПДИ, отбелязва, че спорният въпрос е един - забранява ли законът заявителят да опише исканата информация, като посочи конкретния документ? ЗДОИ е ясен по този въпрос. Съгласно § 1, т. 1 от ЗДОИ всеки има право на преглед на оригинала на документа. Може да се поиска и копие на хартиен носител отново от документа (чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ). Разпоредбата на чл. 10 от ЗДОИ дефинира като официална, обществена информация информацията, съдържаща се в актовете на държавните органи и органите на местното самоуправление. По начало актовете са документи. Цитирана е богата практика на самия ВАС в тази посока.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 8969 от 24 юли 2008 г. петчленен състав на ВАС отменя решението на тричленен състав на ВАС, както и отказа на Министъра на културата да предостави достъп до обществена информация на Юрий Вълковски относно копие от заповед за назначаване на работна група по изготвянето на Наредба, посочена в чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Съдът приема разширително тълкуване на израза “описание на исканата информация” и по този начин пресича погрешната съдебна практика, според която, когато първоначалното искане за достъп до информация е формулирано като искане за предоставяне на достъп до документ, то не било налице искане за достъп до обществена информация, тъй като не съдържало описание на исканата информация по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ.  В мотивите си магистратите посочват, че тричленният състав неправилно е приел, че така, както е формулирано първоначалното искане - предоставяне на копие от заповед - не е налице искане за достъп до обществена информация, тъй като не съдържало описание на същата в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Подобен извод е в противоречие с разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, според която една от формите за предоставяне на достъп до обществена информация са копия на хартиен носител, което в буквален смисъл е достатъчно, за да се приеме, че след като се иска предоставяне на копие от заповедта, е налице валидно искане по смисъла на чл. 24 от ЗДОИ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация - копие от сочената заповед. При това наименованието на същата - за назначаване на работната група по изготвянето на проект на наредба, посочена в чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата - съдържа самото описанието на исканата информация, която трябва се съдържа в посочената форма - копие от заповедта.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP