Нормативна база
Начало

 

 

Център за независим живот срещу Агенция за социално подпомагане

І инстанция – а.д. № 62/2007 г. на Административен съд – София град, 23 състав
ІІ инстанция – а.д. № 6700/2007 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
През месец януари 2007 г. Капка Панайотова, изпълнителен директор на сдружение Център за независим живот, подава заявление до Агенцията за социално подпомагане (АСП), с което иска да й бъде предоставена информация, описана в две точки:
- т. 1 – трите имена и длъжност на определеното от директора на АСП длъжностно лице (длъжностни лица), което да съставя актове за извършени нарушения, на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и
- т. 2 – броят на издадените актове, с които са установени административни нарушения по ЗИХУ за 2005 и 2006 г., както и стойността на издадените актове и наложените глоби за същия период.

Отказ:
С решение от 14 февруари 2007 г., изпълнителният директор на АСП отказва да предостави поисканата информация. По т. 1 - с аргумента, че трите имена и длъжността на лицата, определени на основание чл. 55, ал. 1 от ЗИХУ, по същество са лични данни, предвид определението, дадено в чл. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), а съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, същият не се прилага за достъп до лични данни. Колкото до поисканата информация по т. 2 от заявлението, то достъп до същата е отказан, с посочването, че тази информация се обобщава от Агенцията за хора с увреждания, съгласно чл. 55 от ЗИХУ.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Административен съд – София град (АССГ). В жалбата е посочено, че информацията по т. 1 не е и не може да бъде лични данни, тъй като целта на ЗЗЛД е защита на личния живот, а дейността на едно длъжностно лице е обратното на личния живот, тя е свързана с публичния живот, поради упражняването на публична власт, на професия, свързана със служба за обществото и гражданите. По т. 2 е посочено, че от изложения факт, че исканата информация се обобщава от Агенцията за хора с увреждания, не следва по никакъв начин хипотеза на отказ. Не е извършено препращане по реда на чл. 32 от ЗДОИ. Липсват и данни, че АСП не разполага с поисканата информация. Обратно, от нормата на чл. 55, ал. 5 от ЗИХУ, цитиран в обжалвания отказ, се вижда, че органите по чл. 55, ал. 1 са длъжни да предоставят ежегодно до 31 декември в Агенцията за хората с увреждания визираната информация. Тъй като сред тези органи е и АСП, то тя разполага с исканата информация.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 1 от 16 май 2007 г., състав на АССГ отменя отказа и връща преписката на АСП за ново произнасяне по т. 1 от заявлението, след изпълнение на процедурата за търсене на съгласието на трето лице, и задължава АСП да предостави достъп до исканата информация по т. 2 от заявлението. В мотивите си магистратите приемат, че информацията по т. 1 не представлява лични данни на съответните длъжностни лица, но в същото време считат, че следва да бъде потърсено съгласието им за предоставянето й. Колкото до информацията по т. 2, то съдиите отбелязват, че обстоятелството, че АСП е длъжна да предоставя ежегодни отчети в Агенцията за хора с увреждания за направените проверки и наложените глоби, не я освобождава по никакъв начин от задължението й за предоставяне на същата информация по реда и при условията на ЗДОИ и не може да обоснове постановения отказ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP