Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Сдружение "Център за независим живот" срещу Министъра на труда и социалната политика"

Факти:
На 11.09.2000г. Сдружение "Център за независим живот" изпраща до Министъра на труда и социалната политика писмено заявление с искане за копие от Програма "Персонален социален работник". На 12.01.01г. отново ЦНЖ подава заявление за достъп до исканата информация, изрично позоваващо се на ЗДОИ.

На 26.01.01г. изтича законният срок за отговор и е подадена жалба до ВАС. След като жалбата срещу отказа е вече подадена, министърът изпраща писмо (от 12.02.2001г.) с кратък преразказ на програмата. Неправителствената организация обаче, е убедена, че така правото й на достъп не е реализирано в исканата форма и, със съдействието на ПДИ, настоява за защитата му.

Делото е образувано пред ВАС, 5-то отд. Открито заседание на 9.25.01г. В срок е подадена частна жалба. Образувано е частно дело.

С Определение №8645/16.11.01г. на ВАС, 5-членен състав от 16.11.2001г. е отменено определението на ВАС, 5-то отделение, 3-членен състав и делото е върнато за разглеждане. Определението на върховните съдии съдържа първото произнасяне по мълчаливия отказ на достъп до обществена информация. С решение № 2764/25.03/2002 г. ВАС V отделение отмени отказа на минситъра на труда и социалната политика да се произнесе с решение по искането относно развитието на програма "Персонален социален работник" и върна преписката на административния орган за разглеждане на заявлението, при спазване указанията по делото.

Аргументи на страните:
Аргументите в жалбата са, че решенията за отказ трябва да бъдат писмени и мотивирани. Непроизнасянето на Министъра на труда и социалната политика е в съществено противоречие с процесуалния (чл.15 ал.2 от ЗАП и чл.38-39 от ЗДОИ) и материалния закон (защото исканата информация е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в РБ и, ако бъде предоставена, би дала възможност на искащите я да си съставят собствено мнение относно дейността на МТСП).

Възражение на ответника, че информацията попада в полето на чл.13 ЗДОИ, че програмата все още не е готова напълно като документ и че мълчаливият отказ не подлежи на обжалване. Определение № 5482/10.07.01г., с което делото се прекратява, защото мълчаливият отказ не подлежал на обжалване.

В Определение №8645/16.1.01г. на 5-членния състав на ВАС са изложени съображенията на съда относно мълчаливият отказ по ЗДОИ.

Важен въпрос:
Мълчалив отказ - в Определението на 5-членния състав на ВАС е даден положителен отговор на въпроса възможно ли и да има мълчалив отказ на достъп до обществена информация.

Изводи:
Идеята, че административните органи са длъжни да дават изрични отговори защо отказват да уважат направено пред тях искане, пронизва не само ЗДОИ, но и цялото ни законодателство (ЗАП, ЗА). Проблеми възникват именно, когато специалният закон (ЗДОИ) не е въвел фикцията по чл.14, ал.1 от ЗАП, т.е. не е обявил непроизнасянето за мълчалив отказ. Но в Определението на ВАС тълкува: "Да се приеме, че липсата на нарочна правна норма в специалния закон, която да създаде посочената фикция, означава липса на мълчалив отказ, на практика ще доведе до отказ от правосъдие и защита правата на гражданите". Ето защо ВАС приема, че обжалваното определение на 3-членния състав е неправилно и го отменя, връщайки го за решаване по същество. Въпросът е дали след това произнасяне на ВАС наистина ще се подобри практиката по прилагане на закона или ще е необходима изрична промяна в самия специален закон.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.10.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP