Съдебни дела

Начало

 

 

Вилям Попов срещу Министъра на вътрешните работи

І инстанция – а.д. № 9349/2006 г. на ВАС, Пето отделение
ІІ инстанция (по частна жалба) – а.д. № 12432/2006 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия
І инстанция (отново) – а.д. № 9349/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
На 14 август 2006 г. Вилям Попов – председател на УС на Граждански клуб “Компетентност и морал” подава заявление до министъра на вътрешните работи, с което иска предоставяне на информация, свързана със закупуването на два бронирани автомобила за Министерството на вътрешните работи (МВР), по конкретно формулирани въпроси.

Отказ:
В законоустановения 14-дневен срок не е получен отговор по подаденото заявление.

Жалба:
Отказът е обжалван пред ВАС. В жалбата е посочено, че с мълчаливия отказ на министъра на вътрешните работи е нарушено не само индивидуално право на достъп до обществена информация на заявителя, но и правото на гражданите, свързани с работата на организация, която той представлява да получат тази информация. Въпросът за закупуването на ресурси, в това число специални автомобили, за органите на вътрешните работи с обществени средства (от държавния бюджет), е от съществено значение за обществото. От неговото изясняване следва и съставянето на мнение за дейността на съответната институция, в случая – министъра на вътрешните работи и възможността да се отговори на въпроса “Насочена ли е тази дейност към удовлетворяване на обществения интерес?”.

Развитие пред І инстанция:
В съдебното заседание, проведено на 27 ноември 2006 г. представителят на МВР твърди, че жалбата срещу мълчаливия отказ е просрочена с 2 дни, поради което следва делото да бъде прекратено. С протоколно определение съдебният състав оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото, въпреки че по делото е представяно известие за доставяне от пощата, от което е видно, че жалбата е била изпратена по пощата в последния ден от срока.

Частна жалба:
Определението за прекратяване на делото е обжалвано с частна жалба пред петчленен състав на съда.

Определение:
С Определение № 178 от от 8 януари 2007 г. ВАС, Петчленен състав отменя определението за прекратяване на предходната инстанция и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Магистратите приемат, че изводите на тричленния състав са направени в противоречие с доказателствата по делото и поради това са неправилни.

Развитие пред І инстанция (отново):
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 12 февруари 2007 г. Представителят на МВР прави искане за прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на подадената жалба. Изложени са съображения, че ЗДОИ не предвижда обжалването на мълчалив отказ на задължения субект, а само на решенията, с които се отказва предоставения достъп до обществена информация. Съдебният състав оставя без уважение искането на министъра на вътрешните работи за прекратяване на производството по делото, поради недопустимост на подадената жалба. Съдиите приемат, че съгласно чл. 40 , ал. 1 ЗДОИ на обжалване пред съда подлежат, както решенията за предоставяне на достъп до обществена информация, така и решенията за отказ за предоставяне на такава информация. Мълчаливият отказ се приравнява на отрицателно решение по подаденото пред органа искане, поради което обжалването му пред съда е допустимо. Делото е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 1753 от 20 февруари 2007 г. състав на ВАС, Трето отделение отменя мълчаливия отказ на министъра и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си магистратите посочват, че мълчаливият отказ представлява бездействие на администрацията в случаите, когато административният орган има задължение да се произнесе по направено пред него искане. В конкретния случай министърът на вътрешните работи не се е произнесъл по направеното пред него от жалбоподателя искане за предоставяне на информация, свързана със закупуването на два бронирани автомобила, въпреки че е бил задължен да направи това в 14-дневен срок от постъпване на заявлението (чл. 28, ал.1 от ЗДОИ) с писмено решение, с което да удовлетвори искането или да откаже предоставяне на исканата информация (чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ). Това бездействие на административния орган представлява мълчалив отказ, който е в противоречие със закона.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP