Съдебни дела

Начало

 

 

Българска медийна коалиция срещу Съвет за електронни медии

І инстанция – а.д. № 132/2007 г. на СГС, ІІІ-д състав

Заявление:
През лятото на 2006 г. Съвета за електронни медии (СЕМ) взема поредица решения за провеждане на конкурси за лицензиране на радио- и телевизионни оператори в България. В тази връзка СЕМ приема редица съпътстващи процеса необходими актове – правилник за провеждане на конкурси, методически указания за попълване на конкурсна документация, методика за оценяване на кандидатите и др.
В тази връзка на 11 ноември 2006 г. Сдружение “Българска медийна коалиция” (БМК) подава шест заявления за достъп до различни категории обществена информация.

Отказ:
С Решение от 23 ноември 2006 г. СЕМ предоставя част от поискана информация, а друга част отказва. Предоставени на заявителя са: списък на кандидатите, подали заявление за за лицензиране на радио- и телевизионни оператори; Правилник за провеждане на конкурсите; Методически указания за попълване на конкурсната документация и Методика за оценяване на кандидатите. Отказът обхваща две категории информация, а именно:
информация за обсъждането на членовете на СЕМ, предхождащи приемането на четири негови акта;
информацията, съдържаща се в конкурсните книжа.
Относно обсъжданията, информацията е отказана на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, като информация свързана с подготовка на актовете на органите и нямаща самостоятелно значение. Относно конкурсните книжа, информацията е отказана с мотива, че конкурсните книжа се закупуват от кандидатите за лицензия, че съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ информацията, чието предоставяне може да доведе до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне и че кандидатите за лицензии прилагат към конкурсните книжа декларация за поверителност на информацията, която се съдържа в конкурсните книжа.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС). В жалбата е посочено, че чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ е неприложим, защото не са поискани конкурсните книжа на отделен кандидат (търговец), а щом това е така, не би могла да възникне нелоялна конкуренция между търговци. Действително, такава нелоялна конкуренция е щяла да възникне, ако по време на конкурса са били поискани подадените от определен търговец книжа. Нищо такова обаче не е поискано. Отбелязано е също, че заявителят е поискал информацията, съдържаща се в конкурсните книжа, а не самите бланки за участие.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 11 октомври 2007 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 19 октомври 2007 г. състав на СГС отменя отказа да бъде предоставена информацията, съдържаща се в одобрените от СЕМ конкурсни книжа и задължава СЕМ да предостави достъп до тази информация. В мотивите си магистратите отбелязват, че не могат да приемат тезата на СЕМ, че “информацията, съдържаща се в конкурсните книжа” може да бъде достояние само на лицата закупили конкурсните книжа по надлежния ред. Отбелязват също, че искането касае информация относно одобрените от регулаторния орган (СЕМ) документи за участие, а не информация във вече попълнените книжа на кандидатите. Относно обсъжданията, предхождащи приемането на предоставените правилници, методики, методически указания от СЕМ, съдебният състав приема, че е приложим чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Като преценява, че 2-годишният срок за защита на тази информация не е изтекъл съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДОИ, съдът отхвърля жалбата в тази й част.

Касационна жалба:
Решението на СГС в частта, в която е отхвърлена жалбата е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). В жалбата е посочено, че СЕМ е публичноправен субект, което го квалифицира като задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. За тази категория субекти чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ не се прилага, което е отразено и в практиката на ВАС. Освен това и според специалния закон – Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), към заседанията на СЕМ е приложен принципът на прозрачност и публичност (чл. 36, т. 2 от ЗРТ). Нормата е специална спрямо чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ и следователно я дерогира.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP