Съдебни дела

Начало

 

 

Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Висшия съдебен съвет

І инстанция (единствена) – а.д. № 11355/2004 г. ВАС, Петчленен състав

Заявление:
С писмено заявление, подадено по реда на ЗДОИ през м. ноември 2004 г., журналистът от в. “Дневник” - Христо Христов иска Висшия съдебен съвет (ВСС) да му предостави копия от докладите за дейността на прокуратурата за 2001 г, 2002 г. и 2003 г., внесени във ВСС от Върховната касационна прокуратура и от Главния прокурор.

Отказ:
С писмо главният секретар на ВСС уведомява г-н Христов за отказ по заявлението му. Съгласно приложеното към писмото извлечение от Протокол № 37 от заседание на ВСС, проведено на 24.11.2004 г., предоставянето на информацията се отказва на основание чл.11 и чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ.

Жалба:
Отказът е обжалван пред ВАС с аргумента, че с нормата на чл. 11 от ЗДОИ се дава определение на понятието служебна обществена информация и същата не може да бъде основание за ограничаване на правото на достъп. Незаконосъобразността на отказа е аргументирана и с липсата на конкретизиране коя от двете хипотези на ал. 2 на чл. 13 е визирана, тъй като тази разпоредба съдържа две точки, предвиждащи съвсем различни хипотези на отказ. Очевидно не се визира нормата на чл. 13, ал. 2, т. 2 ЗДОИ, тъй като тя е относима към служебна информация, която съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа. Изложени са доводи, че текста на чл. 13, ал. 2, т. 1 ЗДОИ е неприложим, тъй като доклада за дейността на прокуратурата има самостоятелно значение като документ и следва да съдържа факти, а не мнения и препоръки, становища и консултации по подготовката на някакъв акт. Отделно съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДОИ ограниченията по ал. 2 могат да се прилагат в срок до 2 г. от създаване на информацията и следователно при всички положения твърдяното в отказа основание е неотносимо към първите два доклада за дейността на прокуратурата - за 2001 и 2002 г.

Развитие пред съдебната инстанция:
В съдебното заседание по делото представителят на ВСС поддържа законосъобразността на отказа с аргумента, че докладите са служебна информация, тъй като не се създават от ВСС и в тях се цитират имена на отделни съдии, поради което е правилно прието от ВСС, че те съдържат мнения и препоръки.

Решение:
С решение от м. май 2005 г. ВАС отхвърля жалбата на журналиста с мотива, че ВСС не създава исканата обществена информация и няма задължение по закон да я съхранява. В мотивите си магистратите отбелязват, че главният прокурор е органът, който е задължен субект за осигуряване на достъп до поисканата информация, тъй като той изготвя годишните доклади за дейността на прокуратурата, включително и поисканите от жалбоподателя за 2001, 2002 и 2003 г. и същите се съхраняват от прокуратурата. Въпреки отхвърлянето на жалбата, в съдебното решение има и позитивен елемент, а именно – съдиите приемат за безспорно, че поисканите доклади за дейността на прокуратурата представляват обществена информация по смисъла на ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP