Съдебни дела

Начало

 

 

Красимир Крумов (в. „Монитор“) срещу Областен управител – Шумен

І инстанция – а.д. № 2113/2005 г. ВАС, Пето отделение

Заявление:
С писмено заявление, подадено по реда на ЗДОИ, през м. януари 2005 г., журналистът от в . „Монитор“ - Красимир Крумов иска от областния управител на Шумен да му бъде предоставена информация относно проектите за благоустройство на територията на областта (т.нар. малки демонстрационни проекти). По-конкретно е поискан списък на одобрените проекти с информация за изпълнителя, подизпълнителя и размера на отпуснатите средства.

Отказ:
Писмен отговор, с който заявителят е уведомен, че в момента се подготвя интернет страница с информация за проектите в подкрепа на регионалното развитие в област Шумен. В отговора е посочено още, че при публикуването на информацията журналистът ще бъде уведомен лично.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че публикуването на исканата информация в интернет не освобождава областния управител от задължението да я предостави при поискване. Още повече, че информацията не е публикувана, поради което твърдението на областния управител има характер единствено на обещание.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С решение от м. октомври 2005 г. ВАС отменя отказа и връща преписката на областния управител за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени от съда. В мотивите на решението съдиите отбелязват, че поисканата информация безспорно е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че в писмото на областния управител липсват каквито и да са мотиви по всяко едно от исканията формулирани в заявлението. Магистратите посочват още, че полученият от заявителя „отговор“ представлява конкретно формирана от административния орган воля за отказ, която обаче не е изразена по предвидения в закона ред, т.е. отказът е постановен под формата на препоръка с намерение за осъществяване в бъдеще на едно по-добро административно-правно обслужване.

Решението не е обжалвано и влиза в сила.

Впоследствие областният управител изцяло предоставя на журналиста достъп до поисканата информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP