Съдебни дела

Начало

 

 

Кирил Караиванов срещу Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”

І инстанция – а.д. № С – 41/2005 г. ВАС, Пето отделение

Отказ:
По водено от Кирил Караиванов дело1 срещу отказ на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА “ДРВЗ”) съдът отменя отказа и връща преписката на председателя на агенцията за ново произнасяне.
В изпълнение на това съдебно решение през м. януари 2005 г. председателят на агенцията предоставя на г-н Караиванов част от поисканата информация и отново отказва да предостави копие от приемателен акт от 2000 г. на основание, че върху исканият документ е поставен гриф за сигурност „секретно“, който е определен въз основа на Наредбата на държавни резерви и военновременни запаси от 1996 г. В писмото се твърди, че по-късно по силата на ЗЗКИ нивото на класификация е променено, като новият гриф за сигурност е „поверително“. По-нататък, председателят посочва, че промяната или премахването на нивото на класификация може да се извърши само от лицето засекретило документа – в случая, това лице е представител на частно търговско дружество.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че наредбата, посочена като основание за засекретяване на документа не е обнародвана в Държавен вестник, а съгласно Конституцията на РБ всички нормативни актове (какъвто акт е и наредбата съгласно Закона за нормативните актове) се публикуват. Следователно засекретяването е незаконосъобразно, тъй като наредбата, която не е публикувана не е валидно правно основание. Посочва се още, че липсват данни дали търговското дружество, сключило договор с агенцията има разрешение за работа с класифицирана информация по реда на ЗЗКИ, което е необходимо условие за преразглеждане и ново засекретяване на информация по ЗЗКИ.

Развитие пред І инстанция:
Междувременно председателят на агенцията представя по делото секретния документ, поради което делото е засекретено. Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване. В писмените си бележки адвокатът на жалбоподателя посочва, че дори документът да е законосъобразно засекретен, то всички възможни срокове за защита на информацията по реда на ЗЗКИ са изтекли.

Решение:
С решение от м. август 2005 г. съдът отхвърля жалбата с мотива, че документа е законосъобразно засекретен, съответно преразгледан и отново засекретен по реда на ЗЗКИ.

Решението е обжалвано. Очаква се насрочване на делото от касационната съдебна инстанция през 2006 г.

1. Делото е включено в Сборника на ПДИ „Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Трета част.“


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP