Съдебни дела

Начало

 

 

Ивайло Хлебаров срещу Министерство на правосъдието

І инстанция – а.д. № 5648/2004 г. ВАС, Пето отделение
І инстанция – а.д. № 4095/2004 г. СГС АО ІІІ-ж състав

Заявление:
През 2004 г. Ивайло Хлебаров (от Екологично сдружение “За земята”) отправя писмено заявление за достъп до информация до министъра на правосъдието – г-н Антон Станков. Със заявлението иска да му бъде предоставен списък на международните организации и институции, които финансират проекти, подпомагащи съдебната реформа в България, които проекти се изпълняват с участието или съдействието на Министерство на правосъдието (МП). Поискано е списъкът да съдържа името на финансиращите организации, името на проектите, дейностите по проектите и сумите, които са предвидени за изпълнението им.

Отказ:
Писмено решение за отказ на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – информацията засяга интересите на трети лица и липсват техните изрични писмени съгласия за предоставянето й. В решението на МП се почва и че исканите от г-н Хлебаров данни се явяват в разрез с основните принципи при осъществяване на правото на достъп до обществена информация.

Жалба:
Отказът е обжалван пред ВАС с аргумента, че същият първо е нищожен, тъй като е подписан от старши експерт от приемната на министерството, но липсват данни този експерт да е упълномощен от министъра за издаването на актове по ЗДОИ. Посочва се и че отказът е незаконосъобразен, защото в него не е конкретизирано кои са третите лица, чиито интереси се засягат, кои интереси се засягат и с кои правни норми са защитени тези интереси. Отделно липсват каквито и да е данни да е търсено съгласието на тези лица по реда на чл. 31 от ЗДОИ. В жалбата е отбелязано още, че самите основни финансиращи институции като Световната банка, Европейския съюз, програма МАТРА на холандското посолство и др. подкрепят по-голямата прозрачност на публичните институции в РБ.

Развитие пред І инстанция:
На първото заседание по делото представителя на МП представя заповед на министъра, с която лицето, подписало отказа е упълномощено да издава актове по ЗДОИ. Поради това обстоятелство ВАС изпраща делото по подсъдност на Софийския градски съд (СГС).

Развитие пред І инстанция (отново):
В заседанието пред СГС адвокатът на жалбоподателя представя доказателства, че при справка в интернет страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС) се установява, че списъка, поискан със заявлението е публикуван и е общодостъпен. Посочва и че от публикацията в интернет страницата на ВСС е видно, че по начало е налице съгласието на всички финансиращи организации тази общественозначима информация да бъде разгласявана.

СГС обявява делото за решаване. Предстои постановяването на съдебно решение по казуса.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP