Съдебни дела

Начало

 

 

ЕС “За земята” срещу Министерство на околната среда и водите

І инстанция – а.д. № 3138/2004 г. СГС АО ІІІ-б състав
ІІ инстанция – 10628/2005 г. ВАС, Пето отделение

Заявление:
През юли 2004 г. Екологично сдружение “За земята” подава писмено заявление за достъп до информация до Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Със заявлението е поискан достъп до три категории документи относно изброени проекти, финансирани от фонд ИСПА на Европейския съюз, от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Категориите поискани документи са:
копие от всички решения по ОВОС, издадени от МОСВ;
копие от протоколите от обществени обсъждания, включващи списък на участниците;
копие от становищата, внесени от участниците в обществените обсъждания.

Отказ:
С писмено решение, подписано от главния секретар на МОСВ, на екологичното сдружение е предоставен частичен достъп до информация. Предоставена е единствено информацията по първата точка от заявлението - копия от всички решения по ОВОС на МОСВ. Отказани са копия от протоколите от обществени обсъждания на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ – подготвителна информация, която няма самостоятелно значение. Отказани са и копия от становищата на участниците в обществените обсъждания на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – информацията засяга интересите на трети лица и е необходимо тяхното съгласие за предоставянето й.

Жалба:
Решението на МОСВ е обжалвано в частта, в която се отказва достъп до поисканата информация, с аргумента, че поисканата информация е обявена изрично за общодостъпна с нормата на чл. 102 от ЗООС. Посочено е също, че чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложим в случаите, когато иска информация, свързана с околната среда по смисъла на чл. 19 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Това е така, тъй като относно ограниченията на правото на достъп до информация за околната среда се прилага чл. 20 от ЗООС, в който не е предвидено основание за ограничение, аналогично или препращащо към чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. В жалбата са развити и доводи, че становищата на участниците в обществените обсъждания са публични и не представляват информация, която засега интересите на трети лица по смисъла на ЗДОИ.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение:
С Решение от 18.07.2005 г. СГС отменя решението на главния секретар на МОСВ в частта, с която се отказва предоставяне на информация и връща преписката на министерството като го задължава да предостави пълен достъп до поисканата информация. В мотивите си магистратите приемат напълно доводите на жалбоподателя за неприложимостта на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ относно поисканата информация. Колкото до отказът да се предоставят копия от становищата, представени на обществените обсъждания, то съдиите отбелязват, че не е необходимо съгласието на тези лица, защото направените от тях публични изказвания, депозирани и под форма на становища, по време на публични обсъждания, не представляват информация, която може да засегне техни права или интереси.

Касационна жалба:
МОСВ обжалва съдебното решение с аргумента, че не само протоколите от обществените обсъждания, но и представените на тези обсъждания становища представляват информация, която е свързана с оперативната подготовка на решенията по ОВОС и няма самостоятелно значение, поради което на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ достъпът до нея е ограничен.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Предстои постановяването на съдебно решение от ВАС.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP