Съдебни дела

Начало

 

 

Богдана Лазарова (“Дарик” радио) срещу Националната разузнавателна служба

І инстанция – а.д. № 2576/2005 г. СГС АО ІІІ-б състав

Заявление:
На 12.05.2005 г. Богданка Лазарова (журналист от “Дарик” радио) подава заявление за достъп до информация до директора на Националната разузнавателна служба (НРС). Със заявлението иска достъп до информацията, съдържаща се в документите от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, свързана със случая “Сергей Антонов” и атентата срещу папа Йоан Павел ІІ.

Отказ:
С писмено решение НРС отказва предоставянето на поисканата информация с мотива, че същата е класифицирана като държавна тайна. В решението е посочено, че съхраняваните в НРС архивни материали по случая са оформени като сбор от документи с различни грифове за сигурност, най-високият, от които е “Строго секретно” и следователно целият сбор от документи е защитен за срок от 30 години. Посочено е още, че ограничение за свободен достъп до тези архивни материали съществува и по силата на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), тъй като тези материали съдържат информация, представляваща “лични данни”.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС), на първо място с аргумента, че същият е нищожен, тъй като е подписан от лице, различно от директора на НРС и липсват данни това лице да е овластено да издава актове по ЗДОИ. Посочено е още, че изложеното в решението за отказ тълкуване на чл. 30, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) - относно маркирането на сбор от документи и срокът им на защита, е неправилно, тъй като смисълът на тази разпоредба не е да скрепи с най-дългия срок за защита целия сбор от документи, а да предотврати работата с него на лице, което няма издадено разрешение за достъп по реда на ЗЗКИ. Поради това в случаи като този задълженият субект следва да предостави частичен достъп до информация, като премахне съответните документи, съдържащи класифицирана информация, от сбора с документи.

Развитие пред І инстанция:
В първото заседание по делото, с протоколно определение, СГС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, въпреки че по делото е представена обратна разписка (известие за доставяне) за подаването на жалбата в срок. За да постанови определение в този смисъл съдът приема, че липсват доказателства - пощенската пратка, изпратена до НРС да е съдържала жалбата.

Частна жалба:
Определението на СГС за прекратяване на делото е обжалвано с частна жалба пред ВАС.

Предстои произнасяне на ВАС по определението на СГС за прекратяване на делото.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP