Съдебни дела

Начало

 

 

Антон Герджиков срещу Министерство на външните работи

І инстанция – а.д. № 7088/2004 г. ВАС, Пето отделение
ІІ инстанция – а.д. № 10940/2005 г. ВАС, Петчленен състав

Заявление:
През 2002 г., по време на Втория събор на българите в Украйна, проведен в гр. Запорожие, участниците в него поставят паметник на хан Аспарух. Местните власти, обаче, още същата нощ демонтират паметника и го оставят на съхранение в историческия музей в гр. Запорожие.
Година и половина след това – през юни 2004 г., гражданинът Антон Герджиков (участник във Втория събор на българите в Украйна), подава писмено заявление за достъп до информация до Министерство на външните работи (МВнР). В заявлението си гражданинът отбелязва, че възстановяването на паметника се желае от всички българи, които знаят за премахването и иска министерството да му предостави цялата информация, с която разполага относно поставянето и демонтирането му. В частност заявителят иска да му бъдат предоставени документи, подробно описани в пет точки на заявлението и все свързани с позицията и предприетите действия от страна на българските държавни органи.

Отказ:
Министърът на външните работи не отговаря на заявлението в законоустановения 14-дневен срок.

Жалба:
Мълчаливият отказ на министъра е обжалван пред Върховния административен съд (ВАС).

Развитие пред І инстанция:
В хода на делото, процесуалният представител на министъра на външните работи представя папка, съдържаща преписи на писма и други документи по обсъждания въпрос. На първото заседание делото е отложено, за да се даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените документи. Оказва се, че тези документи съдържат част от поисканата информация, но остават и още неизяснени въпроси от заявлението за достъп до информация.

На второто съдебно заседание МВнР представя писмена защита, в която са развити 2 алтернативни становища. Според първото не е налице мълчалив отказ, тъй като информацията за поставянето и демонтирането на паметника не е свързана с общественият живот в РБ и не касае събития от обществения живот на РБ, следователно същата не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Според второто, поисканата информация е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и се състои изцяло от документи, които нямат самостоятелно значение и могат да бъдат ограничени за достъп по чл. 13 от ЗДОИ.

Решение:
С Решение № 7836 от 29.08.2005 г. ВАС, Пето отделение отменя мълчаливия отказ на министъра и му изпраща преписката като го задължава да предостави на Антон Герджиков достъп до цялата поискана информация. В мотивите на решението, съдиите отбелязват, че министъра следва да предостави на жалбоподателя достъп до изброените в заявлението документи, защото само след запознаване с тяхното съдържание той би намерил отговор на интересуващия го въпрос – какво е официалното становище на РБ по желанието на част от българите в Украйна да бъде поставен паметник на хан Аспарух в гр. Запорожие. Според магистратите, достъпът до тези документи не може да бъде ограничен на основание чл. 13 от ЗДОИ, тъй като липсва акт на министъра, в чиято подготовка да са събрани тези документи и от съдържанието, на който акт заявителят би намерил отговор на интересуващия го въпрос.

Касационна жалба:
МВнР обжалва съдебното решение с аргумента, че Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) не поставя изискването служебната информация да е изготвена във връзка със завършващ акт на органа, за да може да се приложи ограничението по чл. 13 от ЗДОИ.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 2308 от началото на 2006 г. петчленен състав на ВАС намира касационната жалба за неоснователна и оставя в сила решението на предходната инстанция. В мотивите си съдиите доразвиват довода, че достъпът до поисканите със заявлението документи не може да бъде ограничен по реда на чл. 13 от ЗДОИ, защото съдържаща се в тях информация не е конкретно свързана с подготовката за издаване на краен акт на административния орган, от който заявителят да може да получи интересуващите го сведения.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP