Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Сдружение "Регионален Природозащитен Център - На Ти с Природата" срещу Столична Община"

Факти:
На 7.08.01г. Сдружение "Регионален Природозащитен Център - На Ти с Природата" подава 4-ри заявления, адресирани до Столична Община, с които се иска достъп до информация, свързана с програмата за ограничаване на популацията на бездомните кучета, приватизацията на приют за бездомни кучета в с. Мировяне, договор между СО и частна фирма по намаляване броя на бездомните кучета в този приют, решение на СОС за предоставяне на субсидии за безплатни кастрации на бездомни кучета. На нито едно от тях не е получен отговор в законоустановения срок.

На 31.08.01г. е изготвена жалба по първото заявление.На 18.09.01г. е получено писмо-уведомление от заместник-кмета на СО, с искане за представяне на доказателства относно съдебната регистрация на сдружението. В тази връзка СРПЦ изпраща Уточнение на Заявлението.

На 12.10.01г. представители на организацията ни уведомиха, че са получили достъп (с писмо от 9.10.01г.) до цялата поискана в 4-те заявления информация. Въпреки това дадената информация не е достатъчно и е оценена над тарифата (Заповед №10 на МФ от 10.01.2001г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на информация по ЗДОИ според вида на носителя).

Аргументи на страните:
Противоречие с материалния (поисканата информация е обществена, тъй като е свързана с обществения живот в РБ и, ако бъде предоставена, би дала възможност на искащите да си съставят собствено мнение за осъществяването на дейността на СО по проблема с ограничаване на популацията на бездомните кучета) и процесуалния закон (чл.15 от ЗАП и чл.38 от ЗДОИ).

Изводи:
Кметът на Столична община е компетентният да се произнесе по искането орган, защото, най-малкото, съхранява исканата информация. Непроизнасянето му е в срок е отказ, който е в съществено противоречие с материалния (чл.2 и 3 от ЗДОИ) и процесуалния закон (чл.15 от ЗАП и чл. 38 от ЗДОИ).

Освен това е важно да се подчертае, че ЗДОИ гарантира общото право на всички граждани и юридически лица на достъп до информация. Това право те могат да осъществяват без да е необходимо да доказват правен интерес или да представят каквито и да е доказателства за своята легитимност (арг. от чл.25, ал.1 от ЗДОИ).

Неспазването на сроковете по закона е също проблем - срокът, който предвижда ЗДОИ за уточняване на заявлението от страна на гражданите е 30 дни.

Относно мълчаливият отказ вече има произнасяне на ВАС, 5-членен състав, по едно от делата, които води адвокатът на ПДИ, Александър Кашъмов (Дело 7 - СЦНЖ срещу МТСП) - с Определение №8645 от 16.11.2001г. Даден е положителен отговор на въпроса възможно ли и да има мълчалив отказ на достъп до обществена информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP