Начало

 

 

Делото "Алексей Лазаров срещу Министерски Съвет"

Факти:
На 31.07.2001г. г-н Алексей Лазаров /журналист от в."Капитал"/ подава писмено заявление за достъп до обществена информация във формата на копие от стенограмата от заседание на Министерски съвет. Заявлението е адресирано до директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС.На 13.03.2001г. получава писмен отговор, съдържащ отказ за предоставяне на достъп до поисканата информация.След консултация с ПДИ гражданинът подава жалба срещу решението за отказ на достъп до информация, издадено от Началника на отдел "Вътрешна политика" към Министерския съвет.

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени решение на тричленен състав на ВАС - Пето отделение по административно дело 7189/2001 и върна преписката на МС за ново произнасяне съобразно указанията на съда. Решението на петчленната инстанция не подлежи на обжалване.

С писмо от 21.05.2002 г. Директора на Дирекция "Инормация и връзки с обществеността" към МС изпраща писмо до Алексей Лазаров, с указание да уточни предмета на исканата от него инормация. В отговор на уведомлението, г-н Лазаров конкретизира искането си.

В законоустановения срок не беше получен отговор от Директора на Дирекция "Информация и връзки с обществеността" към МС. Срещу мълчаливия отказ е подадена жалба пред ВАС.

По жалбата бе образувано адм. д. № 7721/2002г. по описа на ВАС V - то отделение. Делото приключи с Решение № 12234 от 29.12.2002г. С цитираното решение отмени мълчаливия отказ на правителството за втори път да предостави копие от исканата стенограма. Състава на ВАС прецени, че повторното непроизнасяне от страна на Директора на Дирекция "Връзки с обществеността" към МС Цветелина Узунова по уточнението направено от Алексей Лазаров във връзка с исканата от него стенограма от заседание на МС, представлява тежко нарушение на формата за издаване на административния акт и следва мълчаливия отказ да бъде обявен за нищожен. Със същото решение ВАС отново върна преписката на МС за произнасяне с валиден административен акт.

Това решение на ВАС бе обжалвано от МС с касационна жалба и в резултат бе образувано адм. д. № 791/2003г. пред петчленен състав на ВАС. С решение 5188/27.05.2003 г. ВАС 5-членен състав отмени решението на 3-членния състав и остави без разглеждане жалбата. Съдът реши, че липсата на предписаната от закона форма не може да се счита за достатъчно основание за нищожност на мълчаливия отказ, тъй като той бил неформален акт. Поради тази причина жалбата била просрочена и като такава, следвало да се счита като процесуално недопустима.

Аргументи на страните:
Аргументите в жалбата са, че стенограмата от заседанието на МС не представлява документ с несамостоятелно значение по смисъла на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ, тъй като не попада сред изчерпателно изброените в тази разпоредба видове документи. Разпоредбата на чл.13, ал.2, т.1 не е императивна, а овластява съответния задължен субект да прецени въз основа на конкретните факти дали да предостави поисканата информация. На второ място, заседанията на МС са публични (чл.125 от Устройствения правилник на МС) и, следователно исканата информация е трябвало да бъде предоставена, ако не са налице основания за ограничаване на правото на достъп по чл.7, ал.1 от ЗДОИ.

Според директора на ДИВО към МС до такава информация (документ с несамостоятелно значение) достъпът е ограничен, съгласно чл.37, ал.1, т.1 вр. с чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ.

Интересен въпрос:
Дали стенограмата от заседание на МС попада в обхвата на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ

Изводи:
Всеки от членовете на МС представлява орган сам по себе си, а отделно от това МС е орган. Дейността, която министрите осъществяват при своето участие в заседанията на МС е същностен елемент от производството по приемане на актовете на МС, без който то не може да бъде осъществено, а не е даване на мнение или препоръка. Макар и информацията, съдържаща се в стенограмите на МС да е служебна информация, тя не попада в кръга на определената от чл.13 ал. 2 т.1 от ЗДОИ.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.06.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP