Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Кирил Караиванов срещу Министъра на икономиката"

Факти:
На 08.12.2000г. г-н Караиванов подава писмено заявление до Министъра на икономиката, с което иска да му бъдат предоставени копия от протокол на Комисията по Ликвидация и Несъстоятелност към МИ, както и други два документа.
Г-н Караиванов подава жалба срещу частичен отказ да му бъдат предоставени копия от договори за обезпечаване на кредит. Информацията е поискана от Министъра на икономиката, а е частично предоставена от зам. -министър.

Жалбата е отправена до ВАС, изпратена на 2.07.01г. А.д. № 6242/01г. на ВАС V-то отд. Делото се гледа на 13.11.01г. от 14.00ч. С Решение 1824/26.02.2002 г. ВАС V отделение отхвърли жалбата на Кирил Караиванов срещу мълчаливия отказ на Министъра на Икономиката. Решението бе обжалвано в законоустановения срок.

С решение 7339/19.07.2002 г., Върховният административен съд, 5-членен състав остави в сила решение 1824/26.02.2002 год., постановено по адм.д. № 6234/ 2001 год. на тричленен състав при Върховен административен съд. Решението е окончателно.

Аргументи на страните:
Аргументите на жалбоподателя са, че с решението е нарушена императивната норма на чл.15, ал.2 от ЗАП и чл.38-39 от ЗДОИ и, че исканата информация не попада в приложното поле на ограничението по чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ, защото решението представлява акт на компетентен държавен орган и, следователно съдържа официална информация по смисъла на чл.10 от ЗДОИ и, на второ място, изричното изброяване в горепосочената разпоредба не включва решения.

Интересен въпрос:
чл.10 от ЗДОИ

Изводи:
Директорът на Дирекция "Ликвидация и несъстоятелност" към МФ не е изпълнил задълженията си по закона.
Решението на Комисията по Ликвидация и Несъстоятелност към МФ представлява акт на компетентен държавен орган в изпълнение на правомощията му и, следователно съдържа официална информация (чл.10 от ЗДОИ) - а, видно от чл.9, ал.1 от ЗДОИ обществената информация може да бъде или официална, или служебна, но не и двете едновременно. Ограничението по чл.13, ал.2 от ЗДОИ се отнася само за официална информация. Но в случая не може да става дума за попадане в приложното поле на чл.13, ал.2, защото се касае за решение (волеизявление със самостоятелен характер).НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.10.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP