Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Кирил Караиванов срещу Министъра на финансите"

Факти:
На 21.05.2001г. г-н Караиванов подава писмено Заявление за достъп до обществена информация до Министъра на финансите, с искане да му бъде предоставено копие от ревизионен акт на ЕООД. След получаване на писмено известие (от 19.12.00г.), съдържащо отказ да му бъде предоставено копие от искания от него протокол-ревизионен акт, г-н Караиванов подава жалба срещу отказа.

Заявлението е било отправено до Министъра на финансите, а отказът е подписан от директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Жалбата е отправена до ВАС. Делото се гледа на 13.11.01г. от 14.00ч.

С Решение 1826/26.02.2002 г. ВАС отхвърли жалбата на Кирил Караиванов срещу мълчаливия отказ на Министъра на финансите. Решението бе обжалвано в законоустановения срок.

С решение 7340/19.07.2002 г., Върховният административен съд, 5-членен състав остави в сила решение 1826/ 26.02.2002 год., постановено по адм.д. № 6234/ 2001 год. на тричленен състав при Върховен административен съд. Решението е окончателно.

Аргументи на страните:
Аргументите на жалбоподателя са: на първо място Решението за отказ е постановено при погрешно тълкуване на разпоредбата на чл.13 ал.2,т.1 от ЗДОИ, тъй като смисълът на словосъчетанието "може да" е да даде на задължения субект правомощието да се произнесе (действайки в условията на оперативна самостоятелност), но като вземе предвид конкретната правна и фактическа обстановка - т.е. да направи внимателно въз основа на конкретните обстоятелства необходимият баланс между правото на всеки но достъп до обществена информация, от една страна и наличието на друго защитено право или интерес, от друга.
Като правно основание на отказа в решението се сочи чл.3 т.4 от ЗДВФК и чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ.

Важен въпрос:
Тълкуване на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ

Изводи:
Неправилното тълкуване на разпоредбите на закона води до неизпълнение на задължения от страна на конкретно задължения субект. Това показва нуждата от по-сериозно обучение на администрацията по отношение на нейните правомощия.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.10.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP