Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Сдружение "Институт за национални изследвания" срещу ЦИК"

Факти:
На 23.25.01г. Сдружение "Институт за национални изследвания" подава писмено заявление до Председателя на ЦИК за предоставяне на сведения, свързани с компютърната обработка на резултатите от парламентарните избори между 1991 и 2001г. уточнени в 5 конкретни точки в заявлението.

В предвидения от закона срок, който изтича на 11.06.01г. Сдружението не получава отговор в предвидената от закона форма - решение. Мълчаливият отказ на ЦИК е обжалван във ВАС.

Делото се гледа в открито заседание на 14.06.01г. По делото е постановено Определение за прекратяване и изпращане по подсъдност на СГС. С решение от 31.07.2002 г. СГС III "д" административно отделение отмени мълчаливия отказ на Председателя на ЦИК и върна преписката за предоставяне достъп до обществена информация.

Аргументи на страните:
Аргументите на жалбоподателя за противоречие на отказа с материалния и процесуалния закон - с чл.15 от ЗАП (който изисква писмена форма на отказа - с мотивирано решение), чл.38-39 от ЗДОИ и чл.2 и 3 от ЗДОИ (исканата информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ). Поисканата обществена информация не попада в никое от предвидените в ЗДОИ ограничения, видно от самия факт на публикацията на горните категории данни, който има характера на извънсъдебно признание от страна на ЦИК по този въпрос.

Що се отнася до офертите на участниците в конкурсите за преброяване и извършване на компютърната обработка и до мотивите на ЦИК за вземане на посочените в заявлението решения /материализирани в съответните протоколи от заседания на ЦИК/, те са също една необходимо присъща част от цялата обществена информация, отнасяща се до преброяването на гласовете и компютърната обработка на резултатите от изборите.

Представителят на ответника г-жа Негенцова прави възражения, че ЦИК се явява в случая публичноправен субект и подсъдността не е на ВАС, че нямат време и са в напрегнат работен процес и тази информация е предадена на архив.

Интересен въпрос:
Дали офертите на участниците в конкурсите за преброяване и извършване на компютърната обработка и до мотивите на ЦИК за вземане на посочените в заявлението решения /материализирани в съответните протоколи от заседания на ЦИК/ са обществена информация.

Изводи:
Отказът та ЦИК да се произнесе по Заявлението за достъп представлява съществено нарушение на материалните и процесуалните правила. Общественият характер на исканата информация е виден от публикациите на ЦИК в Интернет и бюлетина, издавани от ЦИК, където присъства информация именно от поисканите със заявлението категории. Само чрез гарантираното право на всеки един гражданин или юридическо лице на достъп до цялата обществена информация, отнасяща се до преброяването на гласовете и компютърната обработка на резултатите от изборите, се гарантира и необходимата прозрачност и отговорност за правилното отчитане на вота на избирателите. Сдружение Институт за национални изследвания също се нуждае от цялата и пълна информация по тези въпроси, за да осъществи обективното им изследване, каквато цел си е поставил.

Относно мълчаливият отказ вече има произнасяне на ВАС, 5-членен състав, по едно от делата, които води адвокатът на ПДИ, Александър Кашъмов (Дело 7 - СЦНЖ срещу МТСП) - с Определение №8645 от 16.11.2001г. Даден е положителен отговор на въпроса възможно ли и да има мълчалив отказ на достъп до обществена информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.10.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP