Съдебни дела

Начало

 

 

Делото "Димитър Тотев срещу Главна Данъчна Дирекция"

 

Факти:
Димитър Тотев, адвокат, работещ за консултантска компания, поискал да му бъде предоставено копие от писмо на ГДД, което съдържа тълкуване на разпоредби от Данъчно-Процесуалния кодекс. Това писмо е било издадено в отговор на запитване от фирма или физическо лице, а г-н Тотев е узнал какви въпроси се засягат в него от публикация в местен черноморски вестник.

На 31.08.200г. г-н Тотев поискал устно информацията в съответната териториална данъчна администрация, но тя му била отказана.

На 01.08.2000г. той подал писмено заявление за достъп до обществена информация до Главния данъчен директор /ГДД/, с което искал да му бъде предоставено копие от писмото. Изрично указал, че не желае да му бъдат разкрити каквито и да било лични данни за лицето, до което писмото на ГДД е било отправено.

В законоустановения 14- дневен срок ГДДир-р изпратил писмо (от 1.08.2000г.) до г-н Тотев, с което отказал да предостави достъп до документа с аргумента, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и, същевременно представлява служебна тайна по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ДПК.

След получаването на отказа г-н Тотев се обърна към екипа на ПДИ и беше изготвена и подадена жалба до Софийски градски съд срещу отказа на ГДД. Делото се гледа в две заседания - на 6.03.01г. и 12.06.01г. и приключи с решение, с което СГС отхвърля жалбата изцяло като неоснователна (Решение от 23.07.2001).

Съдебно решение:
Съдът счита жалбата за неоснователна, тъй като поисканата информация била обществена по смисъла на ЗДОИ, но представлявала служебна тайна по смисъла на ДПК. Освен това било засегнато трето лице, а неговото съгласие не било поискано, което било задължение на искащия информация. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд с молба за отмяна на незаконосъобразното решение и решаване на делото по същество.

На 21 юни Върховният административен съд - първо отделение отмени решение на Софийски градски съд по делото "Тотев срещу Главна данъчна Дирекция" и задължи Главна данъчна Дирекция да предостави информация, като се съобрази с мотивите към решението.

Аргументи на страните:
Аргументите на жалбоподателя са, че информацията е обществена, защото засяга всички и дава представа за прилагането на законите от данъчната администрация. Информацията не представлява тайна, защото гражданинът е поискал да се заличи името на фирмата - кореспондент на ГДД, преди предоставянето на копие от писмото. Факт е, че подобни писма се публикуват под формата на брошури и се продават по книжарниците. Разпространяват се и чрез правно-информационните софтуери /напр. Апис/.

Възражение на ответника, че след като има позоваване на тайна, то ЗДОИ не е приложим, освен това в писмото на ГДД е имало указание да се получи информацията чрез собствено запитване.

Важен въпрос, по който се очаква произнасяне:
Служебна тайна ли е исканата информация

Изводи:
На първо място е показателно, че главният данъчен директор отказва да предостави достъп до исканата информация с писмо, а не с Решение - каквото е изискването на чл.38 от ЗДОИ. Освен това съдържанието на решението за отказ не е съобразено с установените в същия член реквизити (по конкретно не е ясно фактическото основание за отказ, както и редът за неговото обжалване).

Второ, видно от гореспоменатото писмо (от 01.08.2000г.), директорът дори не си е направил труда да провери дали не съществува възможността по чл.37, ал.2 - за предоставяне на частичен достъп.
Случаят е показателен за недостатъчно доброто познаване на задълженията по ЗДОИ , което води и до конкретното грубо неизпълнение на задължения от този държавен орган.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.06.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP