Българско законодателство

Правото на информация е гарантирано от Конституцията, Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита на класифицираната информация и редица други специални закони, които сме се опитали да съберем тук за Ваше улеснение.

Закон за достъп до обществена информация Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.
(Мотиви на МС за внасяне на ЗДОИ)

 

 

Наредба № Н-1 на Министерство на финансите от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 22 от 18.03.2022 г.

 

Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011 г. за актуализация на нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г., която отменя Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя публикувана в Държавен вестник на 07.07.2000.


 

Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Орхуска конвенция), ратифицирана от България със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. и в сила от 16 март 2004 г.

Или на страницата на Министерство на околната среда и водите

 

Закон за защита на личните данни Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.

Достъпен: Acrobat Reader PDF(112Kb) Download PDF

 

Закон за защита на класифицираната информация обн. ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр. ДВ. бр. 5 от 17.01. 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4.04.2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18.06.2004г., доп. ДВ. бр.55 от 25.06.2004г., доп. ДВ. бр.89 от 12.10.2004г., изм. ДВ. бр.17 от 24.02.2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12.06 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13.07.2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20.11.2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20.12.2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.

Достъпен: Acrobat Reader PDF(199Kb)Download PDF 


Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна приложение 1 към чл. 25 от ЗЗКИ

Достъпен: Acrobat Reader PDF(57Kb)Download PDF

Служебна тайна Извлечение от нормативни актове, в които се споменава института на служебната тайна в Република България

Достъпен: HTML (28Kb) Acrobat Reader PDF(42Kb)Download PDF

 

 

Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност приета с ПМС 51/4.03.2003 г.

Достъпен: Acrobat Reader PDF(62Kb)Download PDF 


Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване приета с ПМС 52/4.03.2003 г.,

Достъпен: Acrobat Reader PDF(107Kb)Download PDF

 

Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация приета с ПМС 44/21.02.2003 г.

Достъпен: Acrobat Reader PDF(63Kb)Download PDF 

 
Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки Издадена от министъра на държавната администрация, обн., ДВ, бр. 89 от 31.10.2000 г., в сила от 1.11.2000 г.

Достъпна: Acrobat Reader PDF(110Kb)Download PDF

 

Извадка от действащото българско законодателство Извлечение от нормативни актове, регламентиращи достъпа до информация в Република България

Достъпен: Acrobat Reader PDF(81Kb)Download PDF

 

Извадка от актове, регламентиращи достъпа до информация

Достъпен: Acrobat Reader PDF(37Kb)Download PDF

 

 

Решение No. 4 от 26.03.2012  на Конституционния съд по Конституционно дело № 14 от 2011, образувано по искане на трима върховни административни съдии за обявяване на противоконституционност на чл.25, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност.

 

Решение № 7 от 4.VI.1996 г. на Конституционния Съд Конституционно дело № 1 от 1996 г. е образувано по искане на президента на републиката за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 39, 40 и 41 от Конституцията. Трите конституционни разпоредби са обединени в обща проблематика с цел изясняване на съдържанието:
а) на правото свободно да се изразява мнение и то да се разпространява;
б) на правото да се търси, получава и разпространява информация;
в) определяне смисъла на предвидените в конституционните текстове ограничения на тези права.

Достъпен: HTML (117Kb)Acrobat Reader PDF(223Kb)Download PDF