Закон за достъп до обществена информация

Законът за Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ) бе обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. 

Такъв закон се приема за първи път в България. Дотогава гражданите имаха регламентиран достъп само до информацията, която се съдържа в публичните регистри и до информацията, свързана с околната среда. Подобни закони съществуват в повечето демократични държави. Те улесняват всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация, тъй като с тях се дава достъп до най-богатата съществуваща база данни - тази на държавата. По повод 15 години от приемането на ЗДОИ, през юли 2015 ПДИ публикува хронология на кампанията по приемането и измененията на закона.


Последните съществени изменения в ЗДОИ бяха обнародвани в бр. 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015 г.

Текстовете бяха формулирани с участието на Програма Достъп до Информация, която активно участва във всички етапи на дебата по изготвянето и приемането на законопроекта през 2014 - 2015 г. Основна цел на промените бе да се подобри повторното използване на информация от обществения сектор, в съответствие с Директива 2013/37/ЕС. Като цяло измененията подобряват разпоредбите, свързани с предоставяне на обществена информация, като разширяват възможностите за електронен достъп до информация.

 

Нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011 г. за актуализация на нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г., която отменя Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя, публикувана в Държавен вестник на 07.07.2000 г., обнародвана в ДВ бр. 98 от 13.12.2011 г.