Законът за достъп до обществена информация е обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г. Кампания за приемането му и обществените обсъждания започват още през 1998 г. Законът регламентира условията и реда за осъществяване на конституционното право на гражданите да търсят и получават информация относно обществения живот в Република България. С него се създават условия за увеличаване на гражданското участие във формирането на държавната политика, прозрачност при взимане на решения и информираност на гражданите. Чрез Закона за достъп до обществена информация се реализира основният принцип за откритост и отчетност в дейността на администрацията.  
Първият законопрект е внесен от Министерския съвет през юни/юли 1999 г. в изпълнение на приетата от МС Стратегия за изграждане на модерна административна система на Република България.

 

Близо година след приемането на законопроекта на първо четене той е окончателно приет от Парламента на второ четене. През тази година бяха организирани множество обществени обсъждания в страната. На 23 Септември 1999 г., на Кръгла маса в Парламента международни експерти споделиха своя опит в приемането и прилагането на законодателство относно достъпа до информация и представиха своето становище относно законопроекта, а екипът на ПДИ обобщи препоръките направени по време на обществените дискусии.

 

Тук сме се постарали да съберем всички материали от началото на общественото обсъждане, в което експертите на ПДИ участваха, проведените дискусии, направените предложения по проектозакона, както и становища на журналисти, сдружения и неправителствени организации.

 

Материалите, които ви предлагаме отразяват гледните точки на държавната администрация, журналистите, експертите и натрупания международен опит.

 

Напомняме Ви, че всички материали, публикувани в страницата на ПДИ са със запазени автрорски права. Не е разрешено копирането или разпространяването им по електронен, механичен или какъвто и да е друг начин, без изричното разрешение на авторите.