След приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г., текстовете на закона бяха изменяни няколко пъти.

 

Най-съществените промени бяха въведени с измененията от 2002 г., 2007 г., 2008 г., 2015 г. и 2018 г.

 

С изменения в чл. 40 от ЗДОИ от 2018 г., направени с изменения и допълнения в АПК (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), бе въведена нова ал. 3, съгласно която решението на административния съд по дела за достъп до информация не подлежи на касационно оспорване. По този начин отпадна касационната инстанция по дела за достъп до информация. През юни 2018 г. ръководителят на правния екип на ПДИ адв. Кашъмов взе участие в обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на АПК (ЗИД на АПК) във водещата парламентарна Комисия по правни въпроси. На критика бяха предложени редица законодателни предложения, в това число драстичното увеличение на таксите за касационно обжалване и молби за отмяна на влезли в сила решения, премахването на принципа за разглеждане на делата по касационни жалби в открити заседания и премахването на втората съдебна инстанция по редица категории дела. Дебатът бе продължение на дискусиите по законопроекта от 2017 г. Въпреки някои постижения на ПДИ, респ. отстъпки на народните представители, в крайна сметка всички тези проблеми останаха във финалния законопроект, приет на второ четене. Дори в последното заседание на водещата правна комисия, по предложение на неин заместник-председател, целенасочено и без мотиви бе отменена втората съдебна инстанция по дела по ЗДОИ.

 

С измененията на ЗДОИ от 2015 г. се подобряват разпоредбите, свързани с предоставяне на обществена информация, както и режимът на т.нар. повторно използване на информация от обществения сектор. Измененията са във връзка с въвеждането на Директива 2013/37/ЕС, с която се изменя и допълва Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор. ПДИ участва в работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изработването и дискутирането на промените, както и в общественото обсъждане. В рамките на дебата ПДИ внесе редица предложения за подобряване на достъпа до обществена информация, основани на реалните потребности, констатирани в практиката. ЗИД на ЗДОИ бе внесен в парламента от Министерски съвет на 29 април 2015. Етапите на дебата по измененията може да проследите тук.

 

Промените от 2008 г. бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област. С тях се:

- разшири кръга на задължените субекти чрез включването на териториалните звена на органите на власт, и чрез включване на финансирани или контролирани от държавата търговци в понятието „публичноправни организации”;
- въведе изискване институциите да публикуват обществена информация онлайн;
- определи понятието „списък на актовете”, подлежащи на публикуване от административните структури;
- въведе проверка за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването на информация, която би представлявала търговска тайна.

 

През 2007 г. кампанията по измененията премина под надслов „Не посягайте на Закона за достъп до обществена информация!, тъй като първоначалните предложения противоречаха на основни стандарти в областта на правото на достъп до информация и бяха внесени по непрозрачен начин в Народното събрание. В резултат на водената от ПДИ кампания, подкрепена от множество български, чуждестранни и международни неправителствени и правителствени организации, българските медии, журналисти, общественици и експерти, предложените изменения бяха не само коригирани и подобрени, но бяха и приети някои положителни и отдавна потребни изменения в ЗДОИ:

- завишиха се санкциите за служители, неизпълняващи задълженията си по закона или съдебно решение;
- прие се ефективен механизъм за налагането на глобите;
- всички административни структури се задължават в срок до 6 месеца да определят длъжностни лица, които да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставените документи.