Правила за работата по предоставянето на информация по Закона за достъп до обществена информация в Министерски съвет


Заповед на основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация и Заповед и чл. 3, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по ЗДОИ, утвърдени със Заповед Iз-769/21.03.2011 г. и съдържащи правилата за предоставяне на обществена информация от директорите на СДВР и ОДМВР.

 

Инструкция за реда за достъп до информация съдържаща се в документите от архивните фондове на МВР

Вътрешни правила за организация на дейността относно достъпа до обществена информация в Министерството на отбраната

 

Правила за организацията на работа в Министерство на правосъдието за приложение на Закона за достъп до обществена информация

 

Заповед във връзка с чл.З и чл.28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация и на основание чл. 5, т. 23 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието

Извлечение от Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на  финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар

 

Заповед на основание чл. 28, ал.2 и чл. 35 от Закона за достъп до обществена информация в Министерството на финансите

Условия за достъп до обществена информация в Столична община - извадка от Вътрешни правила за организация на административното обслужване от администрацията в Столична община


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на ЗДОИ в Община Пловдив


Правила за достъп до обществена информация в Областна администрация Враца


Правилник за реда и начина за огласяване на информация за одитната и друга дейност на Сметната палата


Ред за администриране на документи в Агенцията за приватизация


Ред за подаване на заявление и получаване на обществена информация в Община Лом


Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 28, ал. II от ЗДОИ на кмета на Община Лом


Заповед за определяне на реда за достъп до обществена информация в Агенцията по кадастъра