С изменения в чл. 40 от ЗДОИ, направени с изменения и допълнения в АПК (ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), бе въведена нова ал. 3, съгласно която решението на административния съд по дела за достъп до информация не подлежи на касационно оспорване. По този начин отпадна касационната инстанция по дела за достъп до информация.
 
През юни 2018 г. ръководителят на правния екип на ПДИ взе участие в обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на АПК (ЗИД на АПК) във водещата парламентарна Комисия по правни въпроси. На критика бяха предложени редица законодателни предложения, в това число драстичното увеличение на таксите за касационно обжалване и молби за отмяна на влезли в сила решения, премахването на принципа за разглеждане на делата по касационни жалби в открити заседания и премахването на втората съдебна инстанция по редица категории дела. Дебатът бе продължение на дискусиите по законопроекта от 2017 г. Въпреки някои постижения на ПДИ, респ. отстъпки на народните представители (напр. не отпадна принципът за разглеждане на делата по касационни жалби в открити заседания), в крайна сметка някои от тези проблеми останаха във финалния законопроект, приет на второ четене. Дори в последното заседание на водещата правна комисия по предложение на неин заместник-председател целенасочено и без мотиви бе отменена втората съдебна инстанция по дела по ЗДОИ.