На 26 ноември 2015 г. бе приет на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗИД на ЗДОИ).
С измененията се подобряват разпоредбите, свързани с предоставяне на обществена информация, както и режимът на т.нар. повторно използване на информация от обществения сектор. Текстовете бяха формулирани с участието на Програма достъп до информация.
 
Разширява се възможността за електронен достъп. Записват се 17 категории информация, които институциите са длъжни да публикуват в интернет, на мястото на досегашните четири (чл.15 ). Един от тези случаи се отнася до информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления. Създава се изискване да се публикува онлайн и информацията от обществен интерес, която трябва да бъде съобщавана по инициатива на органите на власт (чл.14). Ръководителите на администрациите се задължават да приемат списъци с допълнителни категории информация, подлежаща на оповестяване в интернет. Въвеждат се срокове за публикуване и наказания за неизпълнение на задължението.
 
Администрацията няма да може да изисква електронни подписи на заявленията, изпратени по електронна поща. Записва се обаче изрично задължение да предоставя документи и по електронен път или чрез препращане към интернет адрес, на който са качени. В тези случаи няма да се подписва протокол за предоставяне на информацията. Гражданите ще могат да подават заявления и чрез специална платформа (създадена през 2018 г.), на която ще се публикуват решенията по тях и дадената информация.
 
Мълчанието на попитано трето лице няма да се приема за несъгласие да се предостави засягаща го информация, както досега, а за съгласие.
 
Основна цел на измененията бе да се подобри повторното използване на информация от обществения сектор, в съответствие с Директива 2013/37/ЕС. Задължението да се предоставя информация по този ред се разширява, като към досегашните задължени субекти – държавни органи и публичноправни организации, се прибавят библиотеки, музеи и архиви. Изяснява се определението на понятието „публичноправна организация“, което включва и контролирани от държавата и общините търговски дружества.
 
Институциите и организациите трябва да се стремят към осигуряване на възможност за ползване и публикуване на информация в машинночетим формат. Стандартни условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуването й в отворен формат ще се определят с наредба на Министерския съвет. Институциите и организациите ще публикуват информация в отворен машинночетим формат в правителствен портал „отворени данни“. Този формат дава възможност за лесно обработване на информацията за търговски и нетърговски цели.
 
Таксите за повторно използване на информация, съхранявана от държавните органи, не могат да надхвърлят материалните разходи за нейното възпроизвеждане и предоставяне. Когато информацията е съхранявана от останалите организации, таксата не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Определянето на таксите ще бъде в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Предвижда се приемането на тарифи от Министерския съвет и общинските съвети.
 
Ограниченията за повторно използване на информация съответстват на предвидените в Директивата и българското законодателство. В случаите на търговска и производствена тайна институциите и организациите са длъжни да правят преценка за надделяващ обществен интерес от преодоляване на защитата.
 

Становище на ПДИ по ЗИД на ЗДОИ, 12.05.2015 г.
На 12 май 2015 Програма Достъп до Информация внесе в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление свое становище по Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) със сигнатура 502-01-33, постъпил на 29 април 2015 г.Според ПДИ ЗИД на ЗДОИ съответства на изискванията на законодателството на ЕС и на международните и европейските стандарти, като практически се увеличава прозрачността на администрацията и обществения сектор и се улеснява достъпът на гражданите и юридическите лица до информация, създавана или съхранявана от публичните институции. Текстът на становището е достъпен тук.