На 5 декември 2008 г. бяха обнародвани измененията в Закона за достъп до обществена информация. Промените бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област.

 

Измененията са следните:
1.Разширяване на кръга на задължените субекти чрез включването на териториалните звена на органите на власт.
2.Разширяване на кръга на задължените субекти чрез включването на финансирани или контролирани от държавата търговци в понятието „публичноправни организации”.
3.Въвеждане на изискване институциите да публикуват обществена информация онлайн.
4.Определяне на понятието „списък на актовете”, подлежащи на публикуване от административните структури.
5.Въвеждане на проверка за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването на информация, която би представлявала търговска тайна.


На 3 октомври 2008 г. Народното събрание прие на първо четене двата законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ след като на 23 юли 2008 г. водещата Комисия по гражданско общество и медии одобри двата текста. Съгласно правилата за работа на Народното събрание двата текста ще бъдат обединени. Първият проектозакон бе внесен на 28 май 2008 г. от Мартин Димитров от СДС и група народни представители, а вторият на 4 юли 2008 г. от председателя на Комисията за борба с корупцията Бойко Великов и група народни представители. И двата проекта отразяват необходими изменения, които Програма Достъп до Информация е формулирала в годишните си доклади за Състоянието на достъпа до информация в България.


ПДИ участва в заседанията на Комисията по Европейските въпроси и от Комисията по въпросите на държавната администрация, които по-рано през юли одобриха текстовете и на двата внесени законопроекта. Очаква се обединеният текст на проектозакона да бъде гледан на първо четене след лятната ваканция на парламента.


На 28 май 2008 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Текстовете на законопроекта отразяват необходими изменения, които Програма Достъп до Информация е формулирала през 2007 г. и 2008 г. в годишните си доклади за Състоянието на достъпа до информация в България. Те са основани на широка дискусия и обсъждане с 98 български неправителствени организации през 2007 – 2008 г. на кръгли маси из цялата страна и на Национална кръгла маса в столицата, както и с широко онлайн обсъждане с участието на 68 неправителствени организации от целия свят (www.foiadvocates.net).

 

Основните моменти в проекта са:
1.Разширяване на кръга на задължените субекти чрез включването на териториалните звена на органите на власт.
2.Разширяване на кръга на задължените субекти чрез включването на финансирани или контролирани от държавата търговци в понятието „публичноправни организации”.

3.Въвеждане на изискване институциите да публикуват обществена информация онлайн.
4.Определяне на понятието „списък на актовете”, подлежащи на публикуване от административните структури.
5.Въвеждане на проверка за наличие на надделяващ обществен интерес от разкриването на информация, която би представлявала търговска тайна.
Предложените изменения съответстват на европейските стандарти и отразяват препоръките за изменение на ЗДОИ, очертани в годишния доклад на ПДИ.


Текст на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесен на 28 май 2008 г.


Мотиви към ЗИД на ЗДОИ, внесен на 28 май 2008 г.


Становище на ПДИ пред Комисията по въпросите на държавната администрация по внесения на 28 май 2008 г. ЗИД на ЗДОИ.

 

На 4 юли 2008 г. Бойко Великов и група народни представители, внесоха одобреният от Комисията за борба с корупцията текст на проект на ЗИД на ЗДОИ , свързан с по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, по-конкретно ограничителното тълкуване на защитата на търговската тайна. Начало на инициативата на КБК бе дадено на 20 март 2008 г. Тогава със свое становище екип на ПДИпредложи конкретни изменения на Закона за достъп до обществена информация за стесняване на обхвата на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано с търговска тайна, а именно:

 

- въвеждане на правния принцип за „преобладаващия обществен интерес”, съществуващ в законодателството на развитите демократични страни, в Регламент 1049/2001 г. на ЕО, в правните документи на Съвета на Европа (Европейска Конвенция за правата на човека, Препоръка 2002 (2) относно достъпа до официални документи), както и в действащото българско законодателство (чл.20, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, чл.4, пар.4 от ратифицираната Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда);
- въвеждане на допълнителна разпоредба, с която се намалява обемът на търговската тайна в случаите, когато е налице правоотношение между задължен субект по чл.3 от ЗДОИ и търговец.

Към внесеното на 20 март 2008 г. становище ПДИ приложи и три важни съдебни решения:
- Решение № 4716 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8751/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 4717 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8752/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 11726 от 27.11.2006 г. по адм.д. № 6705/2006 г. на ВАС, V-то отд.

 

Повод за инициативата са докладите на ПДИ и публикации в списание "Правен свят", в които се твърди, че зад отказите на основание "търговска тайна" се крият корупционни практики и злоупотреби.

 

На 10 юни 2008 г., ПДИ представи второ становище по изработените от работната група към КБК текстове за изменение на ЗДОИ. Ръководителят на правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов-взе участие в работната група, изработила проекта.

 

Публикации:

Властите да дават информация за важни договори дори да са търговска тайна. Управляващите са скептични относно идеята - 18 юни 2008 г. Дневник.bg

Държавата на мистериите - Парламентът ще реши дали да ограничи обхвата на търговската тайна - 18 юни 2008 г. Дневник.bg

Необходими ли са промени в Закона за достъп до обществена информация?, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, месечен бюлетин на ПДИ, брой 5(43), май 2008 г.
Александър Кашъмов: Законът за достъп до информация трябва да бъде променен, интервю на Албена Борисова, публикувано в Дневник.bg, 12.05.2008 г.

Кампания "Не посягайте на Закона за достъп до обществена информация!" от 2007 г.