Документи на Европейския съюз

Основни принципи на Европейския съюз при вземането на решения са прозрачността и диалога с гражданското общество, както постановява Лисабонския договор (Дял II) и консолидирания Договор за функционирането на ЕС (чл. 15).

Европейското законодателство урежда достъпа до документи на европейските институции, регламентира управлението на документи и информация, ограниченията на правото на информация. Тук може да намерите релевантните документи.
 
 
Зелена книга - Публичен достъп до документи, държани от институциите на Европейската общност - Преглед, Брюксел, 18.4.2007
COM(2007) 185 окончателен

Харта на основните права на Европейския съюз (2007/C 303/01), публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 14.12.2007 г.
 
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността


Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

 
Директива 2003/4/ЕС НА Европейския парламент и Съвета от 28 януари 2003 относно достъпа на обществеността до информация за околната среда и отменяща Директива на Съвета 90/313/ЕЕС

• Кодекс за поведение относно обществения достъп до документите на Европейската Комисия и Съвета на Европейския съюз