Становище до Конституционния съд относно искания за обявяване за противоконституционни разпоредби от ЗИД на АПК

29.11.2018 г.
На 29 ноември 2018 Програма Достъп до Информация внесе становище в Конституционния съд на Република България относно обединени конституционни дела № 12, 13 и 14/2018 г., образувани по искане, както следва: на президента на Република България, на петдесет и трима народни представители и на омбудсмана на Република България, да обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК), обн. ДВ бр. 77/18.09.2018 г.
 
Конституционният съд е конституирал Фондация „Програма достъп до информация“ по обединеното дело, като е предоставил възможност за представяне на становище.
 
PDF

Искане за вето върху измененията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

30.07.2018 г.
На 30 юли 2018 г. ПДИ внесе искане до Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК).
Искането за вето е подкрепено от 50 неправителствени организации.
PDF

Становище на ПДИ по Закон за изменение и допълненеие на Закона за защита на личните данни

14.05.2018 г.
На 14 май 2018 ПДИ изпрати свое становище относно ЗИД на ЗЗЛД.
 
Проектът е свързан с новата регулаторна рамка на Европейския съюз за защитата на личните данни – Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни (директивата).
 
Според ПДИ големият обем на промените изисква тяхното обсъждане в пълния законов срок от 30 дни.
Една от основните бележки, изразени в становището, е свързана с възможното препятстване на свободата на словото, гарантирана с Конституцията, в случаите на обработването на лични данни при журналистическо изразяване и достъпа до публични регистри. Трудната разбираемост на текстовете, опасността от възлагане на прекомерни тежести върху бизнеса и високите минимуми на санкциите са сред другите бележки на ПДИ.
PDF

Становище на ПДИ по конституционно дело № 13/2017

27.02.2018 г.
На 21 февруари 2018 г. Програма достъп до информация (ПДИ ) внесе в Конституционния съд становище по конституционно дело № 13/2017 г. На 25 януари 2018 г. докладчикът по конституционното дело потвърди, че ни е предоставена възможност да представим такова становище.
Делото бе образувано по искане на пленума на Върховния административен съд за тълкуване на чл.125, ал.2 от Конституцията, който гласи:
„Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.“
Пленумът на ВАС е поставил следния въпрос:
„Разпоредбата на чл.125, ал.2 от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция“.
Основните аргументи в становището на ПДИ може да видите в публикацията на Александър Кашъмов: По Конституция ВАС е длъжен да защитава правата на гражданите в случаите на правителство и министри и като първа съдебна инстанция.
PDF